Prawie wszystko o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2014/2015

Autor: 
D. Chmielarz

W Gminie Szczytna funkcjonują cztery placówki oświatowe, zajmujące się w sumie 638 osobami. Są to: Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową – 157 dzieci; SP im. Orła Białego – 270 uczniów; Gimnazjum – 125 uczniów; Zespół Szkół Społecznych w Chocieszowie, a w nim przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum – 87 osób. Liczba etatów pedagogicznych we wszystkich placówkach wynosi 68,84, najwięcej jest ich w SP w Szczytnej. Zatrudnieni w nich pedagodzy reprezentują wszystkie grupy awansu zawodowego; najwięcej jest nauczycieli dyplomowanych – 31,14, nieco mniej mianowanych – 22,31, kontraktowych – 9,83, stażystów – 3,56 i bez stopnia zawodowego – tylko 2.
Oświata i wychowanie pochłaniają sporą część budżetu Gminy. W sumie jest to 6.005.783,85 zł.
Subwencja z budżetu państwa wynosi tylko 2.604.279 zł, dotacja przedszkolna – 208.536 zł, dotacja do oddziału zerowego przy szkole podst.– 16.146 zł. Dowóz uczniów do szkoły kosztuje Gminę 164.972,78 zł, koszt utrzymania dzieci w przedszkolach poza Gminą Szczytna – 139.625, 16 zł. Jest tu jeszcze dział: edukacyjna opieka wychowawcza, czyli stypendia i zasiłki szkolne, wyprawki szkolne, dofinansowanie wypoczynku dzieci – w sumie 175.504,34 zł. Dodawszy do tego jeszcze inne wydatki, łatwo się zorientować, że do realizacji zadań oświatowych prawie połowę ogólnej sumy pokrywa się z budżetu Gminy.
Na same wynagrodzenia nauczycieli Gmina wydała 1.596.245,12 zł; średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosiło 5000,37 zł, mianowanego – 3.913,33 zł, kontraktowanego – 3. 016, 52 zł, stażysty – 2.717,59 zł.
Jak te niemałe wydatki przekładają się na efekty wychowawczo-dydaktyczne?
W zasadzie nie odbiegają one od średnich krajowych, są jednak średnio niższe od średnich powiatowych, które są z kolei niższe od średnich wojewódzkich; średnie ZSS są jeszcze niższe od średnich gminnych. A jakie są średnie województwa dolnośląskiego? Zależy od przedmiotów – w granicach od około 40% do około70% w szkołach podstawowych i od około 30% do około 60% w gimnazjach. Mówiąc językiem bardziej zrozumiałym, mogłoby być lepiej. (Bardzo to wszystko zagmatwane!).
Dane te pochodzą z „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych”, dokumentu, który na sesji RM przedstawił burmistrz Marek Szpanier.

Wydania: