Placówki oświatowe w Szczytnej

Autor: 
D. Chmielarz
szczytna1.jpg

Informacje ogólne
Rok szkolny 2016/2017 w Szczytnej rozpoczął się – biorąc pod uwagę jego organizację – bez większych problemów, chociaż zmiany w oświacie zapowiadane przez obecny rząd i u nas wymusiły określone działania. Nie spowodowały jednak „trzęsienia ziemi”.
Nowy rok szkolny trwa, a w poszczególnych placówkach gminnych przedstawia się następująco:

Przedszkole Publiczne w Szczytnej.
Pod opieką tej placówki w bieżącym roku szkolnym znajduje się 172 dzieci – 8 grup od trzeciego do szóstego roku życia. W najmłodszej są 3-4 latki, w dwóch najstarszych sześciolatki – 48 dzieci. Placówka zatrudnia 14 nauczycieli, logopedę i psychologa oraz 11 osób obsługi. Jej dyrektorem od około dwudziestu lat jest Mariola Kuklo, która zapewnia, że poza małymi wyjątkami do przedszkola przyjęto wszystkie, ubiegające się o miejsce w nim, dzieci. Praca w przedszkolu przebiega zgodnie z założeniami, rozpoczęto już także realizację dodatkowych projektów.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego.
Do 14 oddziałów w placówce uczęszcza 268 osób; klasa pierwsza liczy zaledwie 9 uczniów, gdyż większość sześciolatków została w przedszkolu. Są
4 klasy drugie, 3 trzecie, pozostałe po dwie. W placówce działa świetlica szkolna, czynna od 6.00 do15.30, z której korzysta ponad sto osób i świetlica terapeutyczna, czynna 3 dni w tygodniu i przeznaczona dla dzieci z różnymi problemami – około 10 osób objętych specjalistyczną opieką. Uczniowie mogą korzystać z opieki pedagoga, psychologa i logopedy. W szkole uczy się 8 osób niepełnosprawnych, jedna z nich otoczona jest dodatkową opieką na lekcjach wychowania fizycznego. W ubiegłym roku szkolnym promocji nie otrzymało trzech uczniów, jedna – otrzymała warunkowo. W roku bieżącym priorytetem w nauczaniu i wychowaniu będzie podkreślanie wartości humanistycznych i patriotycznych. Obecnie w placówce pracuje 34 nauczycieli – trzech przebywa na urlopach – zdrowotnych i rodzicielskim – i 12 pracowników obsługi. Dyrektorem placówki od lat 12 jest Renata Wilkuszewska- Dudek, jej zastępcą od 2015 r. Bożena Duńka.

Gimnazjum w Szczytnej.
Najmniejsza placówka oświatowa w Szczytnej w bieżącym roku szkolnym liczy 91 uczniów, w tym w klasie pierwszej 22, kilku absolwentów SP wybrało inne, niż miejscowe, gimnazja. Pozostałe klasy liczą od 16 do 20 uczniów. Szkoła zatrudnia 6 – nauczycieli na pełnym etacie, 8 na niepełnym, 2 – dochodzi z innych placówek i 5 pracowników obsługi i administracji. Uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego, do swojej dyspozycji mają pedagoga i psychologa, zatrudnionych na niepełnych etatach, wolny czas mogą spędzać w wygodnie urządzonej świetlicy szkolnej. Od dwóch lat dyrektorem szkoły jest Alicja Panterałka.
Oprócz wymienionych placówek oświatowych w gminie znajduje się Zespół Szkół Społecznych w Chocieszowie i prywatne przedszkole w Szczytnej.

Wydania: