Co w trawie piszczy...

Autor: 
Katarzyn Redmerska

KONTROLA
W Nowej Rudzie przy udziale strażników miejskich są prowadzone kontrole gospodarki odpadami komunalnymi. Urzędnicy zwracają uwagę na to, czy dany mieszkaniec lub firma złożyli deklarację śmieciową, czy to, co w niej wpisali (np. liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) odpowiada rzeczywistości, czy realizowany jest zgłoszony sposób gromadzenia odpadów. Akcja trwa od niedawna. Władze samorządowe przeanalizują wnioski z niej pod koniec roku, aby wraz z kolejnym okresem zarządzania gospodarką śmieciową wdrożyć je w życie. Już wiadomo, że jednym z celów tego działania jest zapobieżenie sytuacjom, gdzie za niesumiennych mieszkańców koszty ponosi cała wspólnota. Bez komentarza.
ODPADY
Władze Stronia Śląskiego ogłosiły przetarg na wywóz i utylizację szkodliwych substancji chemicznych zgromadzonych na terenie jednej z nieruchomości. Są tam zmagazynowane od wielu lat i pozostają niebezpieczne dla otoczenia. Sprawa nagli, bowiem niektóre pojemniki wykazują wycieki. Jak informuje burmistrz Dariusz Chromiec, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasto otrzymało dotację w kwocie ponad 380 tys. zł, a niezależnie od tego gmina wystąpiła o pożyczkę do Wojewódzkiego FOŚiGW. Kosztorys utylizacji tych substancji wynosi około 470 tys. zł. Władze samorządowe szykują się do egzekwowania poniesionych kosztów od osoby winnej tego zagrożenia. Nic dodać, nic ująć.
PROGRAM
Program aktywizacji obszarów wiejskich w wydaniu gminnym, analogiczny program o zasięgu powiatowym oraz środki przewidziane dla obszarów wiejskich z zasobów urzędu marszałkowskiego – w każdym z tych obszarów gmina stara się realizować nakreślone zadania, informuje burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak, I tak przy udziale pieniędzy z województwa w tym roku wyposażone zostaną domki tkaczy w Międzylesiu wcześniej wyremontowane. O lala.
SENIOR
W niedawno uruchomionym całodziennym domu seniorów w Szczytnej, nie ma pełnego obłożenia. Przeszkodą pozostaje aktualna sytuacja epidemiologiczna, która sprawia, że osoby starsze wolą unikać spotkań w większym gronie. Ale jak prognozuje burmistrz miasta Jerzy Król, na pewno zostanie skompletowana wymagana liczba uczestników, a nawet zostanie przekroczona. Obiekt dla seniorów zaadaptowano za pieniądze z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z budżetu gminy. Łącznie na prace remontowe i zakup wyposażenia wydatkowano niemal 0,5 mln zł. Placówka ma wypełniać wolne chwile 15 osobom w wieku poprodukcyjnym. Jeśli na jej działalność uda się zdobyć dodatkowe fundusze, to skieruje się do niej kolejnych mieszkańców miasta i gminy. Bez komentarza.
OBRAZ
W odbudowanej i odrestaurowanej kaplicy św. Onufrego w Stroniu Śląskim brakowało wizerunku patrona. Niebawem znajdzie się w niej obraz, którego reprodukcję wykonała miejscowa malarka Ewa Prus. Wow.
KARETKA
Wojewoda dolnośląski nie przedłużył umowy z ZOZ-em w Kłodzku, dotyczącej pobierania i badania wymazów od osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Czynności testowe scedował na Wojska Obrony Terytorialnej. Gdy zajmował się pobieraniem i badaniem wymazów zespół z tzw. wymazobusa (to on do niedawna obsługiwał powiat kłodzki w następstwie umowy podpisanej pomiędzy wojewodą i Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kłodzku) – wszystko działało bez zarzutu. Obecnie czas oczekiwania dla kilkuset osób skierowanych na testy przeciąga się powyżej tygodnia. Z samych DPS-ów zdarzają się terminy ponad 10 dni, nie mówiąc już o kolejnych np. 5 dniach oczekiwania na wyniki testów. Przy czym po 10 dniach od zachorowania można wyjść już z izolacji domowej, jako ozdrowieniec. Co to za sens? Czy ktoś z was też czeka na test? – pyta publicznie starosta kłodzki Maciej Awiżeń. Sie porobiło.
ZWIĄZEK
Do grona Związku Miast Polskich dołączyło Kłodzko. Władze miasta zdecydowały się na ten krok m.in. licząc na dostęp do informacji określanych mianem know-how, czyli wiedzieć jak. Burmistrz Michał Piszko mówi, że ustawodawstwo jest w tej chwili nieprecyzyjne, podpierane wieloma zarządzeniami i różnymi interpretacjami: „Widzimy to choćby w kontekście prawa oświatowego, co dzieje się w ustawodawstwie dotyczącym przedszkoli publicznych. Jest tam sporo niewiadomych zagadnień wymagających zinterpretowania. Taka instytucja, jak Związek Miast Polskich jest postrzegana jako silna organizacja, dysponująca silnymi prawnikami, którzy potrafią „rozgryźć” różne kruczki prawne. Poza tym posiada pewien model działania, który jest nam potrzebny”. ZMP jest organizatorem wielu konferencji tematycznych i szkoleń, ułatwiających włodarzom odnalezienie się w dzisiejszej rzeczywistości. Władze Kłodzka chcą czerpać jak najwięcej z nagromadzonej w nim wiedzy. No, no, no.
SUSZ
W naczepie samochodu ciężarowego typu chłodnia funkcjonariusze KAS i SG odkryli ponad 14 ton nielegalnego suszu tytoniowego. Towar przechwycili dolnośląscy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz Straży Granicznej z Kłodzka. Gdyby zatrzymany susz tytoniowy trafił do obrotu, Skarb Państwa straciłby z tytułu niezapłaconych podatków blisko 8 mln zł. Do przejęcia nielegalnego ładunku doszło na drodze krajowej nr 8. W zatrzymanej ciężarówce z przyczepą typu chłodnia, której kierowca – jak wynikało z przedstawionych dokumentów – miał przewozić kapustę ze Słowacji, ujawniono 96 pudeł kartonowych z suszem tytoniowym o łącznej  wadze 14046 kg, bez polskich znaków akcyzy. To ci dopiero była kapusta!
PRZYCINKA
W różnych częściach Kłodzka są prowadzone cięcia sanitarne drzew. Działanie podyktowane jest m.in. troską o bezpieczeństwo przechodniów. Nad ich głowami pozostawały konary, które wraz z silniejszymi podmuchami wiatru mogły doprowadzić do tragedii. Władze miejskie sięgają po dendrologów oraz leśników i na podstawie ich wskazań oznaczają drzewa przeznaczone do przycinek. Nic dodać, nic ująć.
REGULACJA
Podczas spotkania z lokalnymi i regionalnymi mediami, burmistrz Kłodzka Michał Piszko, mówił o zapowiedzianej regulacji miejskiego odcinka Nysy Kłodzkiej i związanym z nią podniesieniem bezpieczeństwa. Nie bez przyczyny spotkanie miało miejsce w sąsiedztwie stopnia wodnego, gdzie dojdzie do sporych zmian. „Po 27 latach doczekamy się w końcu do roku 2022 regulacji koryta rzeki Nysy Kłodzkiej. Jestem po spotkaniu z kierownictwem Wód Polskich, które w zeszłym tygodniu zorganizowało telekonferencję. Poinformowano mnie, że w ostatnim kwartale 2021 roku rozpoczną się prace remontowe. Jednym z najważniejszych elementów tej inwestycji będzie przebudowa jazu. Zostaną przebudowane mury oporowe rzeki, wyczyści się jej koryto, usuwając zbędną roślinność” – mówił Burmistrz. Bez komentarza.
DOMKI
Na stadionie w Kłodzku powstają domki wypoczynkowe. Mają stanowić propozycję dla klubów i sekcji sportowych, także wycieczek i turystów indywidualnych, ponadto wzbogacić ofertę noclegową w tym miejscu miasta. Burmistrz Michał Piszko zapowiadał większe inwestowanie na kompleksie sportowo-rekreacyjnym, który docelowo ma stać się jednym z ładniejszych tego typu ośrodków na Ziemi Kłodzkiej. No, no, no.
DOM
Zakończyła się gruntowna modernizacja domu ludowego w Szalejowie Dolnym. Robotami objęto cały wiekowy budynek stojący w centrum wsi, m.in. otrzymał nowe pokrycie dachowe i świeżą elewację. Modernizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość przedsięwzięcia to kwota ponad 1,1 mln zł, w tym dofinansowanie 500 tys. zł. Gratulacje!
ODDZIAŁ
W SCM w Polanicy Zdroju, aż do odwołania muszą być realizowane świadczenia zdrowotne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. W związku z tym Wojewoda dolnośląski polecił szefowi tego szpitala zapewnienie na potrzeby lecznictwa 10 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 30 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem tą chorobą. Bez komentarza.
OZNAKOWANIE
Straż Miejska w Polanicy Zdroju rozpoczęła działania kontrolne, których celem jest sprawdzenie oznakowania numerem porządkowym posesji na terenie miasta. Jak mówi burmistrz Mateusz Jellin, złe oznakowanie nieruchomości lub jego całkowity brak to często poważny problem dla służb ratowniczych i policji. Władze apelują do wszystkich mieszkańców o dopilnowanie prawidłowego oznakowania swoich posesji. Bez komentarza.
DOFINANSOWANIE
Gmina Lewin Kłodzki otrzymała dofinansowanie na zakup 9 laptopów dla uczniów niemających sprzętu do nauki zdalnej. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 34 962,00 zł i w całości został on sfinansowany ze środków UE. Komputery zostały przekazane do ZSP im. „Na Bursztynowym Szlaku” w Lewinie Kł. Bez komentarza.
PLACÓWKA
W ramach realizacji projektu „Wsparcie na starcie! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku”, swoją działalność rozpoczęła pierwsza Placówka Wsparcia Dziennego w Kłodzku. Mieści się w wyremontowanym i dostosowanym do nowych potrzeb budynku CAL (dawny Medyk), będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00. Dzieci z terenu Kłodzka otrzymają pomoc w nauce, wsparcie pedagogiczne, logopedyczne, socjoterapeutyczne. Gmina Miejska Kłodzko pozyskała na realizację projektu ponad 1,2 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020. Bez komentarza.

Wydania: