Stowarzyszenie Euroregion Glacensis - Program Interreg Czechy-Polska 2021–2027

Autor: 
EG
!logoEG.jpg
Bez tytułu 121.jpg
IMG_4438 (003).jpg

W dniu 4 października 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Czechy-Polska 2021–2027. Prace nad dokumentami do Programu trwały od 2020 roku. Obecnie trwają nabory na projektu realizowane w ramach programu.
Pod koniec stycznia w Boguszynie odbyło się szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców, które przeprowadzili pracownicy Wspólnego Sekretariatu Programu w Ołomuńcu w RCz. W szkoleniu uczestniczyło ponad 110 przedstawicieli instytucji samorządowych i organizacji non profit zainteresowanych aplikowaniem o środki z Programu.
Projekty będą mogły być realizowane w 5 Priorytetach. Budżet Programu przedstawia się następująco (tabela).

Z całego budżetu Programu Interreg Czechy-Polska 2021–2027, tj. 178 870 000 EUR, 20% środków, tj. 35 774 101 EUR przeznaczono na Fundusz Małych Projektów (FMP).
FMP jest narzędziem służącym do wspierania mikroprojektów o mniejszej wartości finansowej, które mają lokalne znaczenie i charakteryzują się wpływem transgranicznym. Podstawowym celem Funduszu Mikroprojektów jest rozwijanie i wspomaganie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, z ukierunkowaniem na wspólną poprawę stosunków kulturalnych, społecznych i gospodarczych.
Mikroprojekty są ukierunkowane w szczególności na rozwój transgranicznych stosunków międzyludzkich, działań oświatowych i kulturalnych oraz inicjatyw obywatelskich. Dofinansowywać można także mikroprojekty, których celem jest poprawa infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie infrastruktury turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.
Kwota 35 774 101 EUR została podzielona pomiędzy 6 polsko-czeskich euroregionów: Nysa, Glacensis, Pradziad, Silesia, Śląsk Cieszyński, Beskidy. Dla naszego Euroregionu przypada 9 791 000 EUR, co stanowi 27,37% udziału w środkach przeznaczonych na FMP na polsko – czeskiej granicy.
Fundusz Małych Projektów w Euroregion Glacensis będzie obsługiwany tak jak dotychczas fundusze mikroprojektów przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis z siedzibą w Kłodzku oraz Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis z siedzibą w Rychnovie, w ramach następujących Priorytetów:w OP 2 Turystyka w OP 4 Współpraca instytucji i mieszkańców

Obszar wsparcia FMP w EG:po stronie polskiej:
• powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto Wałbrzych
po stronie czeskiej:
• obszar administracyjny powiatów: Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk oraz teren gminy Bílá Voda
Realizowane będą 2 rodzaje projektów: samodzielne i z partnerem wiodącym.
Wielkość dofinansowania: maksymalnie 80% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 20% wkład własny wnioskodawcy.

Zakres finansowy:
Oś priorytetowa 2:
2 000 – 40 000 EUR – dla projektów samodzielnych
4 000 – 80 000 EUR – dla projektu z partnerem wiodącym
Oś priorytetowa 4:
1 000 – 30 000 EUR – dla projektów samodzielnych
2 000 – 60 000 EUR – dla projektu z partnerem wiodącym
Projekty będą realizowane wyłącznie za pomocą uproszczonych metod rozliczania. Mają to być wydatki na przygotowanie projektu, koszty wynagrodzeń, koszty podróży i koszty administracyjne. Ogłoszenie naborów do FMP planowane jest na drugą połowę 2023 roku.
Więcej informacji o Programie znaleźć można stronie internetowej www.cz-pl.cz

Obecnie Zarządzający Funduszem Mikroprojektów kończy realizację FM w ramach perspektywy finansowej 2014–2020.
Wnioskodawcy na terenie Euroregionu Glacensis są bardzo aktywni w wykorzystywaniu środków transgranicznych zarówno w Programie jak i w Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A RCz-PL 2014-2020. Tylko w tej perspektywie dofinansowano po obu stronach granicy 478 mikroprojektów, z czego 239 to projekty realizowane przez polskich beneficjentów na obszarze powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, świdnickiego, strzelińskiego i wałbrzyskiego. Ponad 60% z tych projektów zostało złożonych i zrealizowanych przez beneficjentów z Ziemi Kłodzkiej.
W ramach obecnie realizowanego Funduszu Mikroprojektów mieliśmy do dyspozycji łączną kwotę 10 134 117 EUR na cały FM, z czego dla polskich beneficjentów do wykorzystania była kwota 5 mln EUR.
Ze względu na pandemię COVID-19 w 2020 i 2021 roku realizacja projektów została wstrzymana, konieczne było wydłużenie terminu realizacji.
Mikroprojekty będą trwały do końca maja 2023 roku.
Więcej informacji o realizowanym Funduszu Mikroprojektów znaleźć można na naszej stronie internetowej: www.euroregion-glacensis.ng.pl.

Wydania: