Zagmatwana sytuacja w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku

Autor: 
Mirosław Awiżeń

Rada Nadzorcza wg Statutu Spółdzielni liczy 11 osób. I tyle zostało wybranych. Jednakże rodzi się wątpliwość, czy jedna z osób zasiadających w Radzie jest członkiem Spółdzielni (a tylko członkowie mogą być w Radzie). Pani G.K. od 18. 10.1996 r. została pozbawiona członkostwa Spółdzielni uchwałą Rady Nadzorczej. Od tej uchwały pani G.K. złożyła odwołanie do Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, które postanowiło oddalić jej odwołanie wykluczając ją z rejestru członków. Przeciwko tej uchwale pani G.K. wniosła powództwo do Sądu, gdzie również jej powództwo zostało oddalone. Konkluzja jest prosta. Od października 1996 r. p. G.K. nie jest członkiem S.M. w Kłodzku z mocy prawa potwierdzonym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy. Jednakże Zebranie Przedstawicieli Członków w czerwcu tego roku ponownie rozpatrywało odwołanie p. G.K. i tym razem przywróciło jej członkostwo od dn. 18.10.1996 r., zmieniając tym samym tak poprzednie decyzje jak też i wyrok Sądu Okręgowego.
Rodzi się wątpliwość - czy Zebranie Przedstawicieli Członków miało prawo pominąć wyrok Sądu, a także wątpliwość, czy Przedstawiciele Członków S.M. mieli świadomość, jaki jest stan prawny kandydata, a następnie członka Rady Nadzorczej S.M. w Kłodzku.
Dlaczego sprawa członkostwa pani G.K. jest tak ważna? Między innymi dlatego, że być może zostało złamane prawo, że Zebranie... zanegowało wyrok sądowy, że p. G.K. uczestnicząc w posiedzeniach Rady Nadzorczej głosowała - a jej głos się liczył w sytuacjach, kiedy decyzje zapadały stosunkiem 6:5 przy tak ważnych sprawach dla Spółdzielni, jak na przykład odwołanie Prezesa Spółdzielni po wcześniejszym udzieleniu mu absolutorium przez Walne Zebranie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, A także przy powoływaniu nowego Prezesa...
O wyjaśnienie tych wątpliwości wystąpił do Krajowego Rejestru Sądowego b. prezes Bogdan Berczyński, a do Prokuratury Rejonowej w Kłodzku o możliwości popełnienia przestępstwa wystąpiła p. Elżbieta Hołuj opisując zauważone nieprawidłowości podczas Walnego Zgromadzenia Członków S.M. w Kłodzku w dn. 28 i 29 czerwca 2011 roku.

Wydania: