Szkolenie: Rozpoznawanie przemocy w rodzinie...

Autor: 
inf. M. Zilbert

W dniu 15 grudnia w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w Sali Obrad Rady Powiatu Kłodzkiego odbyło się szkolenie pn. „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie oraz formy pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie”, zorganizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku  oraz Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.
Szkolenie skierowane było do przedstawicieli placówek oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej, pedagogów szkolnych, wychowawców, pielęgniarek środowiskowych, pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz innych osób zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego celem było pogłębienie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jego mechanizmów, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania i diagnozowania przemocy w rodzinie oraz udzielania wieloaspektowej pomocy m.in. psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, terapeutycznej. Szkolenie poprowadził trener z Ośrodka  Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa.
Zagadnienia poruszane podczas spotkania pozwoliły ugruntować wiedzę z zakresu realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, a także były okazją do wymiany doświadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie naszego powiatu.

Wydania: