10 mln dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska - z AGROREGU

Autor: 
P. Wróbel oraz M. Awiżeń

* Kolejne 10 milionów dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska
20 września 2017 roku podpisana została umowa pomiędzy Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. – Lider Konsorcjum i Sudeckim Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych – Uczestnik Konsorcjum a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o przekazanie do „AGROREGU” 8 mln zł z przeznaczeniem na współfinansowanie działań inwestycyjnych i inwestycyjno-obrotowych.
Konsorcjum dokłada do tej sumy swoje 2,5 mln zł.
Udostępnione środki w formie Pożyczki Rozwojowej pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i będą przeznaczone m.in. na:
- wprowadzanie przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
- rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa,
- inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.
Pieniądze na projekty są celowe – co oznacza, że wykluczone są inwestycje tzw. „przemysłu uciążliwego”. Szanse mają przedsiębiorcy lokujący swoje nadzieje w przemyśle turystycznym (w szerokiej gamie) i usługach.
Oferowane produkty cieszą się dużą popularnością wśród przedsiębiorców z Dolnego Śląska, stanowią alternatywę dla unijnych dotacji, a także pozwalają na wypracowanie trwałych mechanizmów wsparcia MŚP. Pomoc dostępna w ramach pożyczki rozwojowej nie ma formy bezpośredniego dofinansowania, lecz udzielana jest w ramach zwrotnych instrumentów finansowych. Zwrotność środków zapewnia wystąpienie efektu rolowania, a więc wielokrotnego wykorzystania tych samych kapitałów. W ten sposób efekt przynosi o wiele większe korzyści dla przedsiębiorstw niż system dotacji, gwarantując ciągłość i stabilność systemu wsparcia. Z niskooprocentowanych pożyczek skorzysta o wiele więcej firm niż z dotacji.

* Krótka rozmowa z prezesem „Agroregu” Jerzym Dudzkiem
- Jaką więc pożyczkę może otrzymać przedsiębiorca, który zgłosi się teraz do funduszu działającego w „AGROREGU”?
- Przedsiębiorca może otrzymać pożyczkę do 500 tys. złotych, oprocentowaną już od 2,83%, (w przypadku inwestycji realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa oprocentowanie wynosi 1,83% w skali roku). Jest możliwa 6-miesięczna karencja przy spłacie.
- Warunki jak w przypadku „JEREMIE”?
- Tak, nasza oferta jest w dalszym ciągu korzystniejsza niż oferta pożyczki bankowej. Zaletą jest także uproszczona procedura wniosku pożyczkowego i szybka dostępność do środków. Można powiedzieć że program jest kontynuacja JEREMIE.
- Czy są jakieś ograniczenia w finasowaniu?
- Tak. Ograniczenia w finansowaniu występują w przypadku finansowania zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy.
- A co z przedsiębiorcami, którzy potrzebują większych środków finansowych?
- Pod koniec 2017 roku zostanie na Dolnym Śląsku uruchomiona pożyczka inwestycyjna do kwoty 1,5 mln przy oprocentowaniu od 2,83 w skali roku. Prawdopodobnie wydłużony będzie termin spłaty pożyczki – nawet do 7 lat.
- Jakie, według dokonanych analiz, może być zainteresowanie tymi pożyczkami na obszarze Ziemi Kłodzkiej?
- Trudno mówić o konkretnej liczbie podmiotów, które będą chciały skorzystać z tej oferty. Możemy natomiast określić potencjał, z którym mamy do czynienia. Uważam, że 12,5 mln złotych to środki, które w krótkim czasie zostaną rozdysponowane wśród zainteresowanych przedsiębiorców. Tym bardziej, że nasze biura działają nie tylko w Nowej Rudzie, ale i w Wałbrzychu, Dzierżoniowie oraz Kłodzku.
- To gdzie można zgłosić się po środki?
- Zapraszam wszystkich przedsiębiorców do zapoznania się z nasza ofertą dostępną na stronie www. dolny-slask.pl

* Nowe pożyczki na rozwój dla przedsiębiorców – także Ziemi Kłodzkiej
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie dysponuje kwotą ponad 12 mln zł w ramach Pożyczki Rozwojowej na Dolnym Śląsku na udzielanie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie województwa dolnośląskiego.
Wartość jednostkowa Pożyczki Rozwojowej wynosi nawet do 500 tys. zł, w tym: do 100 tys. zł mikropożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw, od 100 tys. zł do 500 tys. zł pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Być może jest to już jedna z ostatnich możliwości skorzystania z tak preferencyjnych warunków uzyskania pożyczki, bowiem: mx okres spłaty całkowitej Pożyczki Rozwojowej to 60 miesięcy od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty, w tym możliwość udzielenia karencji w spłacie mx 6 miesięcy. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi: od 1,83% w skali roku na zasadach pomocy publicznej (pomoc de minimis) dla Mikroprzedsiębiorstw, od 2,83% w skali roku na warunkach rynkowych dla pozostałych przedsiębiorstw. Za udzielenie i obsługę pożyczki nie są pobierane prowizje i inne opłaty. Maksymalny termin wypłaty całkowitej kwoty jednostkowej pożyczki wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy a wydatkowanie środków pożyczki musi być należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od jej uruchomienia (faktury bądź dokumenty równoważne). Dopuszcza się wydatkowanie środków w formie gotówkowej do kwoty 15 tys. zł.
W ramach Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej finansowane będą: przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP), przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP) przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności. Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić 100% jego wartości.
Pożyczkodawca zawsze stosuje jakieś formy zabezpieczenia... W tym wypadku zabezpieczeniem pożyczki jest: weksel własny in blanco oraz dodatkowo jedno z poniższych zabezpieczeń:
- poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
- przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych w wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw,
- sądowy zastaw rejestrowy, - i inne.
Takiej pożyczki nie mogą uzyskać te przedsiębiorstwa, które już korzystają z finansowania z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, do refinansowania nakładów inwestycyjnych, także do refinansowania jakichkolwiek pożyczek, kredytów, rat leasingowych; na dokonywanie spłat publiczno-prawnych, finansowania wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji, finansowania kształcenia, szkoleń oraz finansowania działalności bieżącej firmy. Także wykluczonym z możliwości otrzymania Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej jest finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, środków odurzających, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji czy gier losowych.
Podałem tutaj Państwu ogólne informacje dot. przyznawania pożyczek w ramach „Pożyczki Rozwojowej” (JEREMIE 2), a szczegóły są dostępne na stronie internetowej: www.dolny-slask. pl.
Dane kontaktowe dla przedsiębiorców z Ziemi Kłodzkiej:
Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. ul. Kłodzka 27, 57-400 Nowa Ruda, tel/fax 74 872 50 25, e-mail: arr@agroreg.com.pl
Ta oferta jest naprawdę warta poważnego potraktowania. Bo jeżeli ruszyć z własną działalności czy też ją rozszerzać to kiedy, jak nie teraz?
Myślę, że nasi przedsiębiorcy z Ziemi Kłodzkiej skorzystają gremialnie z tej możliwości, bo do rozdysponowania jest dokładnie 12 mln 525 tys. zł.

Wydania: