Głosowali nad budżetem

Autor: 
TimeOut

W środę 29 grudnia, odbyła się ostatnia w minionym roku sesja rady miasta. Tematem przewodnim, było uchwalenie budżetu na rok bieżący. Podjęcie najważniejszej uchwały, poprzedziły wzmożone prace w poszczególnych komisjach, a co za tym idzie pozytywne jej zaopiniowanie. Nowy budżet przewiduje dochody na kwotę - 55.924.513 zł , przy wydatkach w kwocie - 51.567.935 zł. Nadwyżkę - 4.356.578 zł przeznacza się na wykup papierów wartościowych(obligacje komunalne). Na realizację rocznych zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę - 5.936.657 zł.
Głosowanie nad rocznym projektem dochodów i wydatków w mieście, poprzedziła dyskusja rajców oraz odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. O realizacji budżetu w roku bieżącym, radni zadecydowali stosunkiem głosów 17 - za i dwóch głosów wstrzymujących się. Przewodniczący Andrzej Behan, podkreślił iż jest to budżet, który wymaga od wszystkich elastyczności, wzmożonej współpracy i porozumienia na wielu płaszczyznach.
Zapytania radnych oraz interpelacje, dotyczyły spraw związanych z utrzymaniem porządku w mieście(wywóz śniegu), ułatwienia komunikacji poprzez wydzielenie dodatkowych stref parkowania, a także zbliżającej się przerwy zimowej w szkołach.

Wydania: