Starosta Kłodzki zarekomendowany przez Związek Powiatów Polskich do Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa dolnośląskiego

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
Wrocław, 11 sierpnia 2021 r.

Sz. P. Jarosław Obremski
Wojewoda Dolnośląski

W odpowiedzi na pismo ZP-ZPSM. 966.555.2021.JG z dnia 30 lipca 2021 r. dotyczące wskazania kandydata na przedstawiciela Konwentu Powiatów woj. dolnośląskiego do Wojewódzkiej Rady ds. potrzeb zdrowotnych informuję, że Konwent podjął decyzje o zgłoszeniu pana Macieja Awiżenia – starosty kłodzkiego. Pan Maciej Awiżeń posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji ochrony zdrowia i udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, dając tym samym rękojmię prawidłowego wypełniania obowiązków członka.
Roman Potocki - Starosta Wrocławski

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa dolnośląskiego jest organem powołanym do współpracy z Wojewodą Dolnośląskim w celu sporządzania Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych oraz ustalania priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.
Do głównych zadań Rady należy:
- współdziałanie z Wojewodą Dolnośląskim przy sporządzaniu Mapy potrzeb zdrowotnych.
- ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, uwzględniającej specyfikę potrzeb społeczności lokalnych.
- omawianie prognoz, obszarów i dziedzin wymagających priorytetowej interwencji ze strony władz państwowych i samorządowych, sporządzanie wniosków będących podstawą do określenia dążeń zdrowotnych wynikających z oceny stanu zdrowotnego oraz potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.
- dokonywanie analizy demograficznej i epidemiologicznej, stanu i wykorzystania zasobów ochrony zdrowia, jak również prognozowanie potrzeb zdrowotnych populacji województwa dolnośląskiego.
- wyrażanie opinii w sprawach przekazywanych do zaopiniowania lub konsultacji.
Zobacz również : https://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/wojewodzka-rada-ds-pot oraz https://www.zpp.pl/

Wydania: