Czy wiecie?

Autor: 
Tomasz Żabski

Czy wiecie, że podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej przewodniczący Rady zignorował zapisy Statutu Miasta Kłodzka? A konkretnie § 52 pkt. 1 Statutu o treści „Przewodniczący informuje radę o złożonych interpelacjach odczytując je na najbliższej sesji rady”. Nie wiem, czy było to świadome działanie, czy też nie - fakty wyglądają następująco:
Pomiędzy sesjami złożyłem dwie interpelacje: pierwszą - dotyczącą dotacji dla przedszkoli publicznych; drugą – dotyczącą rezygnacji Dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej z zajmowanego stanowiska.

Jako, że pierwsza z interpelacji została złożona przeszło 14 dni przed sesją Rady Miejskiej i zgodnie z prawem odpowiedź dotarła również przed sesją, ta właśnie odpowiedź została przez przewodniczącego odczytana podczas sesji, jednakże bez uprzedniego odczytania samej interpelacji. W przypadku drugiej interpelacji przewodniczący potwierdził jedynie jej wpływ, nie dokonując jednak jej odczytania podczas sesji.
Do pierwszej interpelacji wrócę za jakiś czas, drugą – jako, że jest to moim zdaniem istotna interpelacja, a ani radni, ani mieszkańcy wskutek zignorowania przez Przewodniczącego statutowych zapisów, nie mieli możliwości się z nią zapoznać – dzięki uprzejmości Naczelnego przytaczam w całości:
„Interpelacja
Dot. rezygnacji Dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej z zajmowanego stanowiska
W związku z brakiem odpowiedzi na zadane w dniu 25.02.2010 podczas XLVIII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku pytanie dotyczące kulis rezygnacji Pani Klaudii Lutosławskiej ze stanowiska dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej, proszę o odniesienie się do następujących kwestii:
1. W dniu 11.01.2010 Pani Klaudia Lutosławska – dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej, złożyła na ręce Bogusława Szpytmy - Burmistrza Miasta Kłodzka, pisemną rezygnację ze stanowiska. Rezygnacja została przyjęta, aczkolwiek radni nie zostali o tym poinformowani ani poprzez przedstawienie tejże rezygnacji wśród materiałów przekazywanych Radnym drogą elektroniczną, ani podczas trwania XLVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 28.01.2010 (o czym świadczą protokoły z sesji i lista materiałów przekazanych radnym), co jest o tyle istotne, że podczas tejże sesji podejmowana była uchwała dotycząca zmiany statutu Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Proszę o wyjaśnienie przyczyn tej sytuacji.
2. W dniu 18.01.2010 (a więc również przed XLVII sesją Rady Miejskiej) do Urzędu Miasta Kłodzka wpłynęło pismo pracowników Muzeum Ziemi Kłodzkiej z dnia 12.01.2010 do Burmistrza Miasta Kłodzka z prośbą o nie przyjęcie rezygnacji pani Klaudii Lutosławskiej z zajmowanego stanowiska. Kopia pisma – zgodnie z adnotacją „do wiadomości” miała trafić do Rady Miejskiej w Kłodzku, nie została jednak radnym przedstawiona ani wśród materiałów przekazywanych elektronicznie, ani podczas trwania XLVII sesji Rady Miejskiej. Proszę o wyjaśnienie przyczyn tej sytuacji.
3. W dniu 18.01.2010 do Urzędu Miasta wpłynęło pismo pani Klaudii Lutosławskiej do Burmistrza Miasta Kłodzka z prośbą o wycofanie złożonej rezygnacji. Kopia pisma – zgodnie z adnotacją „do wiadomości” trafiła do Rady Miejskiej i do radnych wśród materiałów przekazywanych drogą elektroniczną. Radni nie zostali jednak poinformowani, czy wycofanie rezygnacji zostało przyjęte. Proszę o wyjaśnienie tej sytuacji w kontekście kwestii podniesionych w pkt. 1 i 2 niniejszej interpelacji.
4. W dniu 19.02.2010 w Gazecie Kłodzkiej ukazał się wywiad z panią Klaudią Lutosławską, w którym z wypowiedzi pani Lutosławskiej wynika, iż pismo z jej rezygnacją zostało przygotowane wcześniej i przedstawione jej do podpisu, a rezygnacja ze stanowiska nie miała podstaw merytorycznych. W wywiadzie pojawia się również informacja, jakoby dalsze działania Muzeum miały się odbywać po konsultacji z panem Andrzejem Dąbrowskim – dyrektorem Kłodzkiego Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji oraz Panem Markiem Szpakiem – zatrudnionym niedługo przed rezygnacją pani Klaudii Lutosławskiej zastępcą dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Proszę o ustosunkowanie się do wypowiedzi z wywiadu, jak również o informację, czy dyrektor jednej jednostki organizacyjnej (KCKSiR) ma możliwość wpływu na funkcjonowanie drugiej jednostki (MZK).
5. Proszę o informację o obecnej sytuacji Muzeum w odniesieniu do regulaminu organizacyjnego.
6. Proszę również o wyjaśnienie podstaw lub kryteriów przyjętych wymagań kwalifikacyjnych określonych w konkursie na kandydata na dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej oraz o wyjaśnienie, czy wyłoniona w konkursie osoba będzie dyrektorem Muzeum, czy też – zgodnie z nazwą konkursu – kandydatem na dyrektora.”

Mam nadzieję, że zdarzenie, o któ-rym wspomniałem w pierwszych akapitach, było jedynie „wypadkiem przy pracy”, a odpowiedź na niniejszą interpelację zostanie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej potraktowana zgodnie ze statutem i będziecie ją mogli przeczytać w stosownym protokole z sesji.
Tomasz Żabski

Wydania: