Spotkanie w Starostwie

Maciej Awiżeń członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego uczestniczył 30 września br. w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, które działają na terenie naszego powiatu.
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego spotkali się przedstawiciele kilkunastu organizacji obywatelskich, którzy dyskutowali o najpilniejszych potrzebach trzeciego sektora w powiecie kłodzkim oraz prezentowali swoje dokonania w 2010 roku. Swój głos zaprezentowały osoby działające na rzecz: ludzi niepełnosprawnych, młodzieży, seniorów, defaworyzowanych obszarów wiejskich, a także rozwoju sportu i turystyki. Maciej Awiżeń zapewnił zebranych o wszechstronnym wsparciu informacyjnym, organizacyjnym i szkoleniowym ze strony powiatu kłodzkiego oraz na bieżąco udzielał odpowiedzi w kwestiach poruszanych podczas dyskusji. W 2011 roku przedmiotem współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi będą przede wszystkim: opieka nad dzieckiem i rodziną (m.in. w zakresie wspierania rodzin zastępczych), aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (poprzez m.in. umożliwianie korzystania z pomocy prawnej, psychologicznej, rehabilitacji oraz uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, sport, turystyka i promocja, ochrona środowiska, rozwój obszarów wiejskich, ekologia i ochrona zwierząt, ratownictwo i ochrona ludności, przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwój regionalny. Na terenie powiatu kłodzkiego działa ponad 300 organizacji pozarządowych, które aktywnie wspierają działania samorządowe oraz współtworzą przestrzeń publiczną na Ziemi Kłodzkiej.

Wydania: