Powiatowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa

Do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych opracowany został w oparciu o przesłane informacje przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i instytucje działające na terenie powiatu kłodzkiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Jego Istotą jest stworzenie lokalnych warunków oraz zagwarantowanie i udzielenie osobom niepełnosprawnym takiej pomocy, która umożliwi osiągnięcie jak najlepszej życiowej samodzielności oraz zwiększenie świadomości społecznej i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności. Szczegółowe cele programu zakładają m.in. kontrolę na etapie projektowania i realizacji, dostępności dla osób niepełnosprawnych nowobudowanych i modernizowanych obiektów oraz likwidację barier architektonicznych w szkołach. Ważną kwestią jest również organizowanie szkoleń, propagowanie informacji nt. możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON oraz podniesienie poziomu wiedzy pracodawców i pracowników w zakresie uprawnień i potrzeb niepełnosprawnych osób. Natomiast w szkołach tworzenie zintegrowanych klas, zapewnienie opieki psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, a rodzicom doradztwa w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Wydania: