Współpraca jest naszym hasłem na kolejną kadencję

Autor: 
inf. Rzecznik Prasowy Starostwa
I SESJA IV KADENCJI 635.jpg

Podczas II sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 9 grudnia br., 28 radnych wybrało członków Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz Prezydium Rady.
Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Kłodzkiego zostały panie: Małgorzata Jędrzejewska – Skrzypczyk oraz Renata Wolan – Niemczyk, które wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Dariuszem Kłonowskim będą przewodzić sesjom RPK IV kadencji.
Nowo wybrany starosta Maciej Awiżeń na swojego zastępcę zgłosił kandydaturę Adama Łąckiego, który większością głosów został wybrany na wicestarostę powiatu kłodzkiego. Członkami zarządu powiatu wybrano radnych: Krzysztofa Baldego , Kaziemierza Drożdża oraz Sławomira Kajdasa.
Podczas sesji insygnia władzy staroście przekazał ustępujący starosta III kadencji Krzysztof Baldy.
„Pragnę podziękować radnym za obdarzenie mnie kredytem zaufania. Deklaruję, że będę współpracował dla dobra powiatu kłodzkiego ze wszystkimi radnymi, ugrupowaniami politycznymi i społecznymi, burmistrzami i wójtami. Będę się starał łączyć, a nie dzielić. Powiat to tylko jeden ze szczebli samorządu lokalnego. Bez współpracy z gminami i sejmikiem, bez współpracy z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi możemy błądzić zarówno w diagnozie problemów, zakładanych celach, jak i metodach jakich używamy. Wspólna sprawa, współpraca jest naszym hasłem na całą kadencję - podkreślił starosta Maciej Awiżeń.
Starosta kłodzki przedstawił zgromadzonym radnym założenia programowe na rzecz rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2010-2014, które zakładają m.in.:
• Podejmowanie działań w kierunku pozyskiwania funduszy zewnętrznych w tym z UE , na zadania inwestycyjne, infrastrukturalne, likwidację szkód popowodziowych i przeciwdziałające bezrobociu.
• Poprawę jakości kształcenia w szkołach powiatowych oraz dokonanie remontów i inwestycji w szkołach.
• Kontynuację pozyskiwania środków zewnętrznych na doposażenie szkół. Obecnie realizowany jest projekt doposażenia szkół zawodowych ze środków RPO priorytet VII, działanie 7.2 „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” we współpracy z ośmioma innymi powiatami woj. Dolnośląskiego. Kwota na ten cel w przyszłym roku to ponad
4 mln zł.
• Kolejne inwestycje w nieruchomości SP ZOZ-u, doposażenia w sprzęt specjalistyczny
• Dalsza współpraca z pozostałymi jednostkami służby zdrowia (w tym SCM i szpital w Bystrzycy Kłodzkiej) w trosce o dobro pacjentów.
• Pomoc osobom niepełnosprawnym w tym powołanie pełnomocnika starosty ds. osób niepełnosprawnych
• Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy finansowanego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki
• Wspieranie alternatywnych, do „dużych” domów dziecka, form opieki np. zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
• Intensyfikację współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym w miarę możliwości zlecanie im zadań własnych powiatu (np. ośrodek adopcyjny)
• Do najważniejszych zadań komunikacyjnych – ponadregionalnych, które samorząd powiatowy będzie intensywnie wspierał należą: modernizacja drogi S-5, obwodnica miasta Kłodzka, rewitalizacja linii kolejowych Kudowa – Kłodzko i Stronie – Kłodzko.
• Kompleksowy program komunikacji publicznej. Wyznaczenie szlaków komunikacyjnych strategicznych dla powiatu w tym powiązanie komunikacji publicznej (PKS, kolej) oraz komunikacji samochodowej.
• Odbudowę dróg we współpracy samorządów i przedsiębiorców (m.in. kopalnie, kamieniołomy, lasy państwowe)
• Bezpieczeństwo p. powodziowe utrzymanie i rozwój programu LSOP (Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej – www.lsop.powiat.klodzko.pl)
• Doposażenie i współpracę z Policją oraz Strażą Pożarną – już w r. 2010 i 2011 ponad 4 mln zł przeznaczone zostaną na sprzęt (m.in. wozy bojowe) i współpracę jednostek straży pożarnej z Polski i Czech z programu współpracy transgranicznej.

Wydania: