Ułatwienia w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Autor: 
Senator RP Stanisław Jurcewicz

Senat podczas 82. posiedzenia obradował nad ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Celem ustawy jest umożliwienie dokonania przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłaty świadczeń pracownikom polskiej firmy znajdującej się na terenie RP, którego upadłość została ogłoszona prze sąd państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Wprowadzono również możliwość umorzenia przez Fundusz należności, w przypadku gdy dochodzi on zwrotu lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych albo przedsiębiorców, którzy przestali prowadzić działalność gospodarczą na skutek likwidacji lub ogłoszenia upadłości firmy. Co więcej, umożliwiono Funduszowi określanie warunków spłaty należności przedsiębiorcom przy założeniu, że nie będzie to stanowiło pomocy publicznej.
Fundusz będzie mógł również ustalać warunki zwrotu spłaty należności na zasadach pomocy de minimis, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, które nie są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji bądź podmiotom znajdującymi się w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.
Uważam, że ustawa wprowadza dobre rozwiązania w zakresie poprawy zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, zabezpieczając równocześnie prawa pracowników do wynagrodzeń. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie mógł zawrzeć porozumienie w sprawie określenia dogodnych warunków zwrotu należności przez dłużnika, który zawarł układ z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym.
Zaletą ustawy jest również jasność, przejrzystość i jednoznaczność jej sformułowań, co wpłynie pozytywnie na realizowanie przez Fundusz ustawowych zadań zgodnie ze standardami obowiązującymi w UE.

Wydania: