Pieniądze dla Długopola

Autor: 
Piotr Marchewka
fotka2.jpg

8 sierpnia 2011r. przewodniczący zarządu Stowarzyszenia ,,Aktywni dla Długopola Górnego” Piotr Marchewka w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu, podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. ,,Fotograf nie tylko rodzinny” , w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozyskana kwota to 38 100,00 zł. i stanowi 100% kosztów kwalifikowanych, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w/w programu. Dzięki realizacji projektu do udziału w jego ramach pozyskano 15 osób (młodzież w wieku 15 do 24 lat) z terenu miejscowości Długopole Górne. Za pozyskane środki zorganizowane zostaną w okresie do 31.10.2011r., przy współpracy z zatrudnionym trenerem oraz koordynatorem projektu, zajęcia z zakresu fotografii, e-marketingu i e-PR-u w Internecie oraz seminaria tematyczne promujące walory turystyczne wsi Długopole Górne. Wszystkie te działania mają przyczynić się m.in. do podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestniczącej w projekcie młodzieży z zakresu fotografii (każdy uczestnik otrzyma na koniec certyfikat potwierdzający ukończenie zajęć i warsztatów), utworzenia strony internetowej z tematyką o Długopolu Górnym oraz wydania pamiątkowych kalendarzy na rok 2012 z fotografiami zrobionymi przez uczestników projektu.
Pozyskanie środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to kolejny sukces stowarzyszenia z Długopola Górnego. Wcześniej realizowaliśmy bowiem m.in. dwa projekty dofinansowane z Fundacji Wspomagania Wsi oraz jeden z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na łączną kwotę ponad 60 tys. zł. Pod tym względem długopolańskie stowarzyszenie wiedzie prym spośród wszystkich organizacji pozarządowych zlokalizowanych na terenie Gminy Międzylesie.

Wydania: