Organizacje pozarządowe na Ziemi Kłodzkiej (cz. 13)

Autor: 
Aleksandra Pyclik

Tożsamość europejska organizacji pozarządowych na Ziemi Kłodzkiej.O tożsamości europejskiej możemy mówić w odniesieniu do społeczeństw Europy. Jednoczenie się wymusza działania mające na celu pogłębianie integracji. Budowanie tożsamości europejskiej jest współcześnie jednym z najistotniejszych zagadnień z punktu widzenia procesów integracyjnych. Działacze trzeciego sektora zostali zapytani o to, jakie działania powinny być podjęte przez organizacje aby wzmocnić tożsamość europejską jej członków.
* 49% ankietowanych odpowiedziało, że „wspólne działania z organizacjami o podobnym profilu, działającymi w innych krajach europejskich”;
* 42% ankietowanych uznało wyjazdy na szkolenia zagraniczne, jako istotny aspekt wzmacniania tożsamości europejskiej;
* 42% postawiło na współprace
z wolontariuszami z innych krajów europejskich;
* 36% opowiedziało się za częstszym organizowaniem kursów i szkoleń o tematyce europejskiej;
* 7% ankietowanych nie widzi potrzeby wzmacniania tożsamości europejskiej
Pomimo niepewności w odniesieniu do współpracy z organizacjami europejskimi o podobnym profilu, prawie połowa ankietowanych opowiedziała się za współpracą jako formą wzmacniania tożsamości europejskiej.
Tożsamość europejska może być wzmacniana poprzez różne formy współpracy poza granicami kraju. Nie może się to jednak odbyć bez pogłębienia świadomości integracyjnej członków organizacji pozarządowych. Wyniki zaprezentowane powyżej świadczą o niskim poziomie dostrzegania szans wynikających z jednoczącej się Europy. Przedstawiciele organizacji pozarządowych na Ziemi Kłodzkiej doskonale wiedzą, co należy robić, aby wzmacniać tożsamość europejską, nie wyrażają jednak chęci na współpracę na poziomie ponadnarodowym. W pytaniu o rozwój organizacji poprzez współpracę wybrali poziom krajowy, co świadczy o braku przygotowania do współpracy międzynarodowej.
Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie organizacji pozarządowych na Ziemi Kłodzkiej
Badania nad wpływem integracji europejskiej na funkcjonowanie organizacji pozarządowych na Ziemi Kłodzkiej należy rozpocząć od zbadania odczuć w stosunku do procesów integracyjnych działaczy społecznych. Na pytanie o poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej ankietowani odpowiadali:
* 31% określa siebie mianem zagorzałego zwolennika polityki integracji europejskiej
* 53% przyznaje, że umiarkowanym zwolennikiem integracji europejskiej, gdyż najważniejszy jest interes krajowy;
* 9% badanych jest sceptycznie nastawione do procesów integracji europejskiej;
* 4% jest zdecydowanymi przeciwnikami integracji europejskiej.
Ponad połowa badanych przyznaje się do bycia umiarkowanym zwolennikiem procesów integracyjnych. Istotne w tym pytaniu było przeciwstawienie interesu krajowego procesom integracyjnym. Można to pytanie zestawić z pytaniami o wartości oraz o preferowany poziom współpracy. Okazuje się, że poczucie odrębności Polski od struktur Unii Europejskiej jest duże. Ankietowani wyraźnie oddzielają polskość od europejskości. W świadomości lokalnej interes Polski nie może pokrywać się z interesami jednoczącej się Europy.
W takim środowisku zakorzenianie europejskości, w całej jej złożoności jest procesem trudnym. Zmiana mentalności społecznej, spojrzenie na Europę poza granicami państw narodowych wymaga kształtowania postaw proeuropejskich, a także odejścia od myślenia kategoriami „my – oni”, gdzie my to Polacy a oni - to pozostałe kraje członkowskie. Wyniki ankiety w większości ukazują, że Ziemia Kłodzka jest na początkowym etapie integracji europejskiej w aspekcie społecznym. Zadaniem organizacji pozarządowych jest wyjście poza kategorie państwowe, dostrzeżenie potencjału współpracy międzynarodowej oraz propagowanie w środowisku lokalnym idei zjednoczonych społeczeństw europejskich.
Przedstawiciele trzeciego sektora zostali również zapytani o to, czy działalność reprezentowanych przez nich organizacji przyczynia się do wzmocnienia integracji europejskiej.
Czy działalność organizacji pozarządowych przyczynia się do wzmocnienia integracji europejskiej?
Wśród przedstawicieli trzeciego sektora na Ziemi Kłodzkiej występuje duża świadomość zaniedbań w odniesieniu do procesów integracyjnych. 29% ankietowanych uważa, że działalność reprezentowanych przez nich organizacji pozarządowych nie przyczynia się do wzmacniania integracji europejskiej. Na taki wynik wpływ może mieć świadomość zaniedbań w obrębie współpracy międzynarodowej z organizacjami o podobnym profilu. Nie zawsze respondenci potrafią zidentyfikować cele statutowe swoich organizacji, jako aspekty budujące jedność europejską. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 31% ankietowanych. 40% ankietowanych wybrało bezpieczną odpowiedź „nie ma zdania”.
Proces wzmacniania integracji może mieć miejsce poprzez współpracę z organizacjami z krajów europejskich. Respondenci przyznali, że najchętniej nawiązaliby współpracę z organizacjami z terenu Polski, gdyż współpraca międzynarodowa może być utrudniona ze względu na specyfikę Ziemi Kłodzkiej. Nie mniej jednak 20% ankietowanych przyznało, że ich organizacje współpracują z organizacjami z innych krajów europejskich.
Współpraca organizacji pozarządowych Ziemi Kłodzkiej z organizacjami z innych krajów
Respondenci zostali również poproszeni o opisanie charakteru tej współpracy.
* 44% ankietowanych, którzy potwierdzili współpracę międzynarodową, jako formę współpracy wybrali działania edukacyjne i szkolenia;
* 22% wskazało na wymianę młodzieży;
* 17% wskazało działania kulturalne jako formę współpracy;
* 13% ankietowanych wymieniło jako formę współpracy wiele płaszczyzn aktywności swoich organizacji.
Na podkreślenie zasługuje wysoki procent odpowiedzi wskazujących na brak opinii w tej kwestii oraz nie udzielenie odpowiedzi na pytanie. Może to świadczyć o małym zaangażowaniu w działania organizacji oraz o niedojrzałości członków organizacji pozarządowych. Działacze trzeciego sektora zostali również zapytani o ocenę skutków integracji europejskiej dla Ziemi Kłodzkiej. Zdecydowana większość uważa członkostwo w Unii Europejskiej za pozytywny aspekt.

Wydania: