Jak Najwyższa Izba Kontroli oceniła działalność kłodzkich „Wodociągów"?

Autor: 
inf.wł.

Wystąpienie pokontrolne z „Realizacji zadań własnych Gminy Miejskiej Kłodzko poprzez ich powierzenie pod-miotom spoza sektora publicznego oraz gospodarowanie mieniem komunalnym” dot. „Wodociągi Kłodzkie” Spółka z o.o. kierowanej przez Marka Szpaka, prezesa Zarządu - dyrektora Spółki.
„Ocena kontrolowanej działalności:
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Spółki w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym (od red. NIK stosuje 3.stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna). Podstawą negatywnej oceny ogólnej są oceny cząstkowe dotyczące podanych obszarów związanych z:
1/ dokonaniem zakupu prawa własności nieruchomości gruntowych,
a także sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych od Gminy Miejskiej Kłodzko - Zarząd Spółki wyraził zgodę na zakup gruntów od Gminy Miejskiej Kłodzko za kwotę 10 mln 669 tys. 600 zł, która była wyższa o 4 mln 725 tys. 900zł w stosunku do wartości rynkowej tych nieruchomości ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
Przy zastosowaniu rzetelnej ceny rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 5 mln. 943 tys. 700 zł, po zaliczeniu na poczet ceny kwoty 4 mln 769 tys. 600 zł równej wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości na dzień sprzedaży, Spółka zobowiązana byłaby do zapłaty 1 mln 174 tys. 100 zł (wg wyliczenia 5.943,7 tys. zł - 4.769,6 tys. zł) - zapłacono 5 mln 900 tys. zł. Przy czym nie skorzystano z korzystniejszej ekonomicznie formy przeniesienia własności w formie aportu. Takie działanie w praktyce oznaczało zgodę Zarządu Spółki na zadłużenie Spółki dla umożliwienia pozyskania przez Gminę Miejską Kłodzko środków finansowych do budżetu na 2012 r. w łącznej kwocie 8 mln 300 tys. zł. Spółka „Wodociągi Kłodzkie”, jako gminna osoba prawna, nie wchodzi - zgodnie z art. 9 pkt 14 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w skład sektora finansów publicznych i w związku z tym jej zadłużenie nie obciąża limitu zadłużenia Gminy Miejskiej Kłodzko. Koszty przed-miotowego kredytu powinny zostać uwzględnione przy ustalaniu taryf za wodę i ścieki, o czym rozstrzyga przepis par. 6 rozporządzenia Ministra Budownictwa /.../ W konsekwencji koszty tej operacji gospodarczej mogą zostać przeniesione do opłat ponoszonych przez odbiorców wody i dostawców ścieków z Miasta Kłodzka.
2/ warunkami zatrudniania pracowników na stanowiskach kierowniczych:
a/ zawarcie z członkami Zarządu Spółki umów o pracę (w 2 przypadkach) oraz umów o korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych (w 4 przypadkach) przez nieuprawnione osoby,
b/ nieuzasadnione działalnością Spółki wydłużenie okresów wypowiedzenia członków Zarządu Spółki do 12 miesięcy, co może skutkować koniecznością wydatkowania 238 tys. 600 zł, c/ wypłata członkom Zarządu Spółki dodatku stażowego w łącznej kwocie 71,7 tys. zł z naruszeniem ustawy /.../ (dalej nazwa potoczna „ustawa kominowa”) oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki określających maksymalną wysokość wynagrodzenia miesięcznego.
3/ zlecaniem opracowań analitycznych podmiotom zewnętrznym - nie ustalono przejrzystych kryteriów wyboru i nie zapewniono rzetelnego dokumentowania procedury pozyskiwania podmiotu sporządzającego analizę ekonomiczną Spółki oraz opracowującego projekty procedur wewnętrznych.
Pozytywnie ocenione zostały obszary dotyczące: a/ przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wys. 10 mln zł, b/ wymiany w badanym okresie oprogramowania komputerowego na łączną kwotę 81,2 tys. zł /.../ „

Wydania: