Ratujemy kolejne zabytki - część północną murów miejskich

Autor: 
Renata Rupniewska
2 fot. Joanna Pędrak - mury obronne ul.jpg

W ramach ogłoszonego na 2015 rok programu finansowego Ministra Kultury,w listopadzie 2014 roku Gmina Bystrzyca Kłodzka złożyła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwa wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy XIV-wiecznych zabytkach, tj. przy murach obronnych – część północna i Baszcie Kłodzkiej przy ul. Okrzei. W wyniku postępowania konkursowego zadanie pn. „Bystrzyca Kłodzka - system fortyfikacji średniowiecznych (XIV wiek). Prace konserwatorskie i renowacyjne północnej części fortyfikacji średniowiecznych położnych przy ul. Wojska Polskiego. Kontynuacja prac zabezpieczających i konserwatorskich murów obronnych w Bystrzycy Kłodzkiej” zostało zarekomendowane do dofinansowania w wysokości 200 000,00 zł. Celem przedmiotowego zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego unikatowego zabytku i zabezpieczenie go przed dalszą degradacją oraz zniszczeniem. Zakres prac konserwatorskich i robót budowlanych obejmuje północny odcinek średniowiecznych murów o powierzchni 875,90 m2.
Całkowita wartość robót oszacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi ok. 730 000 zł. W związku z uzyskaniem dofinansowania w wysokości 200 000,00 zł zostanie wyodrębniony I etap prac polegających na:
- wykonaniu badań petrograficznych, wilgotnościowych, zawartości soli,
- konstrukcyjnym zabezpieczeniu murów poprzez wykonanie wzmocnienia fundamentów oraz budowie kamiennej ściany osłonowej,
- wykonaniu prac konserwatorskich zabytkowej struktury muru,
- przemurowaniu wtórnych uzupełnień przy użyciu kamienia łamanego,
- konserwacji kamiennego lica muru z rekonstrukcją ubytków i spoin,
- konserwacji reliktów tynków wapiennych z rekonstrukcją kolorystyki,
- wykonaniu remontu i uzupełnień elementów metaloplastyki,
- konserwacji i rekonstrukcji ceglanego detalu architektonicznego – otwory okienne, gzyms wieńczący.
Przedmiotowy zakres jest kontynuacją prac na fortyfikacjach obronnych przy ul. Międzyleśnej i stanowi dalszy ciąg działań mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego w postaci zachowanych współcześnie średniowiecznych fortyfikacji miejskich w Bystrzycy Kłodzkiej.
Dla potrzeb powyższego zadania przeprowadzono specjalistyczne badania architektoniczne, których autorem jest dr inż. arch. Andrzej Legendziewicz, specjalista średniowiecznej architektury obronnej. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano wyniki oraz opracowano program prac konserwatorskich dla północnej części murów.
Realizowane sukcesywnie od kilku lat przez Gminę Bystrzyca Kłodzka działania, w zakresie ochrony zabytków, przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta i regionu oraz do bezpieczeństwa osób odwiedzających te unikatowe obiekty zabytkowe.

Wydania: