Altany działkowe

Autor: 
Biuro Senatorskie Stanisława Jurcewicza

W Parlamencie zakończono pracę nad projektem obywatelskim wprowadzającym zmiany w „Altanach Działkowych”. W wyniku prac zostały wprowadzone poprawki.
W myśl uzasadnienia przedmiotowa nowelizacja ma na celu doprecyzowanie zapisów ustawy – Prawo budowlane w zakresie regulacji odnoszących się do altan na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Zabezpiecza także działkowców przed negatywnymi konsekwencjami dotychczasowych przepisów.
Proponowane zmiany dotyczyły formy w jakiej organ administracji będzie mógł odmówić wydania potwierdzenia zgodności altany działkowej z przepisami prawa w przypadkach, gdy obiekt nie będzie spełniał warunków zapisanych w ustawie. Wprowadza się do ustawy Prawo Budowlane termin „Altana Działkowa”, który jasno precyzuje, iż taką Altaną jest wolnostojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy, umieszczony na rodzinnym ogrodzie działkowym. Definicja dodatkowo precyzuje wymiary budynku tj. 35 m2 powierzchni do zabudowy i wysokości do 5 m przy dachu stromym oraz 4 m przy dachu płaskim.
Nadmienić należy, że w ustawie o ro-dzinnych ogrodach działkowych dodano przepis artykułu 13a dający działkowiczom prawo do wystąpienia do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi w ustawie.
Tekst nowelizacji dostępny na www.jurcewicz.pl

Wydania: