Nowa Ruda w 2016 roku i plany na 2017 rok - rozmowa z burmistrzem Tomaszem Kilińskim

Autor: 
wysłuchał: Mirosław Awiżeń

- Zacznijmy od zamierzeń na przyszły rok.
- WIELKIE INWESTYCJE W PRZYSZŁYM ROKU. Z końcem ub.r. przedstawiliśmy podsumowanie zrealizowanych w latach 2015-2016 inwestycji. Półmetek kadencji jest także okazją do zaprezentowania planów na kolejne 24 miesiące. Już na chwilę obecną możemy mówić o bardzo dobrym początku, gdyż łączna kwota zagwarantowanych (!) do realizacji zadań, sięga 51 MILIONÓW ZŁOTYCH!
To wszystko co przedstawiam, to efekt wielomiesięcznej pracy wielu osób nad przygotowaniem dobrych projektów oraz wniosków. To starania o zdobycie dużych środków z funduszy europejskich. Jest to w dużej mierze efekt podjętych kilka lat temu decyzji o wspólnej budowie partnerstwa Aglomeracji Wałbrzyskiej, współpraca 22 gmin i wspólne, skuteczne działania na rzecz stworzenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedstawione poniżej projekty to nie wszystko o co nadal czynimy starania. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze informować o kolejnych zdobytych pieniądzach i ważnych dla mieszkańców projektach, szczególnie w zakresie likwidacji niskiej emisji.
1. Remont Świdnickiej
Przebudowa ulicy Świdnickiej i Piłsudskiego to największa inwestycja drogowa nadchodzących miesięcy. Stanowi ważny łącznik pomiędzy Drogą Sudecką, centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie. Za ok. 300 tys. zł miasto wykonało dokumentację wraz z budową ścieżki rowerowej i nowym oświetleniem. Harmonogram przewiduje blisko 4 km nowej nawierzchni jezdni, zjazdy, niezbędną infrastrukturę, a także chodniki dostosowane dla osób niepełnosprawnych, ścieżkę rowerową oraz nowoczesne oświetlenie.
Szacunkowa wartość inwestycji realizowanej w latach 2016-2018, to ponad 12 mln plus ścieżka rowerowa i oświetlenie warte ok. 5 mln, przy dofinansowaniu ok. 12,8 mln zł.
Z końcem listopada ub.r. wyłoniony został wykonawca. Planowane zakończenie – jesień 2018 r.
2. Ścieżka rowerowa Nowa Ruda – Słupiec
Dzięki dofinansowaniu z Programu „Rowerowy Region”, już na wiosnę 2017 rozpoczną się pierwsze prace nad budową ścieżki rowerowej łączącej centrum miasta ze Słupcem. Wartość projektu to ok. 2 mln 600 tys. zł, przy dofinansowaniu 2 mln160 tys. złotych
Trasa ze Słupca do centrum o długości 3,3 km, zakończy swój bieg na ul. Fredry. Od tego odcinka połączona zostanie z planowaną „ścieżką” Gminy Nowa Ruda w kierunku pałacu Sarny do trasy Radkowskiej, następnie do Broumova i Křinice (łącznie 7,2 km trasy rowerowej).
3. Ekspansja terenów zielonych
Z końcem ub.r. podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wartą prawie 2,5 miliona złotych(!). Projekt dot. poprawy środowiska w mieście, zakłada modernizację 6 miejskich lokalizacji o łącznej powierzchni 7,74 ha. Poza funkcją rekreacyjno–wypoczynkową, miejsca te propagować będą świadomość ekologiczną wśród mieszkańców.
W zakresie robót budowlanych przewidziano m.in.: wykonanie ścieżek, małą architekturę, doposażenie placów zabaw, wydzielenie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych, a także wykonanie ogrodu deszczowego (element systemu proekologicznego gospodarowania wodą).
Zakończenie prac wyznaczono na wrzesień 2018 roku. Całkowita wartość zadania to 2 mln 437 tysięcy, przy wkładzie własnym Gminy – 365 tys. złotych.
4. Termomodernizacja kolejnych obiektów w mieście
Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Drogosławiu, Ochotnicza Straż Pożarna, a także budynek Urzędu Miejskieg – Rynek 11, to kolejne obiekty użyteczności publicznej, na termomodernizację których miasto pozyskało dofinansowanie. Zakres inwestycji na kwotę około 3,5 mln (dofinansowanie 2.883.338,34 ) przewiduje kompleksową termomodernizację a w przypadku szkoły i OSP wymianę źródła ciepła. Procedura wyłonienia wykonawcy oraz pierwsze prace przewidziano na pierwszą połowę 2017 roku.
5. Projekty pogranicza
Nowa perspektywa finansowa to nie tylko inwestycje infrastrukturalne ale także rozbudowane projekty kulturowo-społeczne.
„Wspólnie dla kultury” – inicjatywa o wartości ponad 2 mln zł (85% dofinansowania); w ramach którego w latach 2017-2020 odbędzie się 71 imprez po obu stronach granicy, w tym warsztaty filmowe, teatralne, a także festiwale.
Atrakcje kulturowe Ziemi Noworudzko-Broumovskiej – projekt realizowany wspólnie z partnerskim miastem Broumov o łącznej wartości ok. 320 tysięcy złotych. W obu miastach powstaną galerie sztuki prezentujące dorobek artystyczny przedstawicieli pogranicza.
W Nowej Rudzie będzie to lokal przy Szlaku Spacerowym (były bar MOZAIKA). Galerie w trakcie wystaw udostępniane będą dla turystów – bezpłatnie. Będzie tam również stała wystawa fotografii, prezentująca atrakcje kulturowe partnerów.
6. Gotowi na sukces
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z 3 partnerami, od 1 listopada ub.r. przystąpił do realizacji projektu systemowego „Jesteśmy gotowi na sukces”
Główne założenia to działania szkoleniowe, warsztatowe, doradcze oraz kursy kwalifikacyjne, mające na celu pobudzenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Nowej Rudy zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zakres rzeczowy projektu obejmuje 10 zadań z obszaru integracji społecznej i zawodowej: praca socjalna, poradnictwo zawodowe, wsparcie dla uczestników i ich rodzin, szkoła rodziców, przygotowanie do wolontariatu, kursy zawodowe zakończone egzaminami, specjalistyczne poradnictwo i pośrednictwo pracy.
Całkowita wartość projektu realizowanego do maja 2018 r. wynosi - 916.604,50zł przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego – 868.604,50zł. Noworudzka placówka otrzymała 166 tys. przy wkładzie własnym na poziomie 48 tys. złotych.
7. Rozbudowa kanalizacji miejskiej
Spółka, której gmina jest udziałowcem, otrzymała dofinansowanie w kwocie 16 mln 654 tys. z Unii Europejskiej; na budowę kompostowni w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Drogosławiu (dł. 2 km). Całkowity koszt inwestycji to 31 mln 757 tysięcy złotych. Ponadto ZWiK zakupi dodatkowy samochód asenizacyjny, do okresowego udrażniania i płukania kanalizacji.

- Kolejny temat naszej rozmowy – to informowanie mieszkańców o zanieczyszczeniu powietrza.
- Z uwagi na doniesienia prasowe mówiące o „bierności” Urzędu Miejskiego dot. informowania o przekroczeniu w dniu 20 grudnia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10, wyjaśniamy, że dokument ten otrzymaliśmy w dniu 21 grudnia , co realnie wykluczyło skuteczny przekaz. Podobna sytuacja powtórzyła się 31 grudnia, kiedy normy ponownie zostały przekroczone, o czym zostaliśmy poinformowani dopiero 2 stycznia (!)
Informacje przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Wrocławiu otrzymujemy z 1-2- dniowym opóźnieniem i zawsze docierają one „po czasie”. W tej sytuacji wystosowaliśmy pismo do Wydziału Monitoringu Środowiska w/w instytucji, o techniczne rozwiązanie przekazywanych nieskutecznie dotąd informacji.
Aby umożliwić mieszkańcom monitorowanie zanieczyszczenia powietrza na bieżąco, na stronie www.um.nowaru-da.plwww.um.nowaruda.pl oraz http://nowaruda.biuletyn.net/http://nowaruda.biuletyn.net/ zamieściliśmy bezpośredni link do danych pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Jednocześnie przypominamy, że z uwagi na jakość opału, warunki atmosferyczne oraz ukształtowanie terenu, w sezonie grzewczym przekroczenia będą występować.

- A co z oświatą gminną?
Reforma oświaty spowoduje niewątpliwie różne negatywne dla nas skutki. Nie służy ona ani samorządowcom, ani nauczycielom ani rodzicom. Nie zadowala nikogo. Jednakże prawo to prawo i trzeba jakoś sobie poradzić. Mniejszy kłopot mamy w dzielnicy Drogosław – tam jest zespół szkół, więc w jego ramach dokona się niemalże bezboleśnie wymagane roszady. Podobnie – bez większych problemów rozwiążemy również ten problem oświatowy w dzielnicy Słupiec. Kłopot jest ze śródmieściem. Na oświatę w centrum Nowej Rudy mamy propozycję połączenia trzech szkół, czyli dwie podstawówki i gimnazjum w jedno, ale prawnie jest niemożliwe łączenie trzech szkół, więc proponujemy likwidację jednej z podstawówek i włączenie jej do tych dwóch pozostałych. Jest to realne rozwiązanie, bowiem obiekty gimnazjum są przestronne i spokojnie pomieszczą uczniów od „zerówki” do klasy ósmej. W chwili obecnej już dziś są problemy ze zmieszczeniem uczniów podstawówek w tych dwóch istniejących szkołach. Połączenie obiektów trzech szkół daje największe możliwości pracy dla nauczycieli i wyklucza naukę na dwie zmiany. W ostatecznym, proponowanym schemacie dla śródmieścia, nasza oświata gminna funkcjonować będzie w trzech obiektach. Klasy od „zerówki” do trzeciej w obecnych obiektach dwóch szkół podstawowych (z tym, że wyłączony z eksploatacji będzie jeden budynek Szkoły Podst. Nr 7 przy ul. Kłodzkiej), natomiast klasy od czwartej do ósmej w obiekcie obecnego gimnazjum. To jest nasza propozycja.

- Kto akceptuje propozycję?
- Decyzję o likwidacji szkoły czy też o zmianie sieci szkół gminnych podejmuje Rada Miasta.

Wydania: