Samorząd po europejsku

Autor: 
Ewa Chalecka

W kwietniu (26-27.04) burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk uczestniczył w 4. Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się w Krakowie – poprowadził panel Rola uzdrowisk w rozwoju regionu.
Tym razem w spotkaniu uczestniczyło wielu znamienitych gości z całej Europy m.in. Magnus Berntsson (przewodniczący Zgromadzenia Regionów Europy i prezydent Regionalnej Rady Västra Götaland), Adrijan Vuksanović (przewodniczący Komisji ds. Integracji Europejskiej w Zgromadzeniu Narodowym Czarnogóry). Za sprawą tego wydarzenia możliwa jest wielostronna i bezpośrednia współpraca zarówno między regionami jak i miastami na obszarze całej Europy – zarówno w sferach społecznych jak i ekonomicznych. Dzięki tego typu inicjatywom współpraca pomiędzy w/w jednostkami rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw ale i całego kontynentu. Program czwartej edycji Europejskiego Kongresu Samorządów składał się z pięciu ścieżek tematycznych, obejmujących bisko 60 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli, warsztatów, wykładów i prezentacji. Pierwsza z podejmowanych w dyskusji ścieżek to blok ekonomiczny, w którym m.in. podjęto problemy dotyczące przygotowania samorządów do RODO (nowych standardów w dziedzinie ochrony danych osobowych) oraz temat redukcji nakładów UE na wsparcie regionów.
W bloku gospodarczym podjęte były tematy dotyczące m.in. patriotyzmu lokalnego, transportu zbiorowego czy rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Kolejny blok, poświęcony innowacjom, objął swym zasięgiem m.in. e-administrację w samorządzie czy start-upy w budowaniu innowacyjnych regionów. Czwarta ze ścieżek dotyczyła m.in. wspierania przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, natomiast piąta objęła zasięgiem turystykę i rekreację w poszczególnych miastach.

Wydania: