Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej...

Autor: 
Ewa Koczergo
3 A3.jpg

„Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej oraz adaptacja lokalu przy Placu Wolności 17 na Centrum Informacji Turystycznej wraz z renowacją zabytkowych elementów architektury budynku”-
to projekt, którego część w zakresie remontu i adaptacji części budynku oraz lokalu użytkowego na Centrum Informacji Turystycznej wraz z rewitalizacją oraz renowacją zabytkowych elementów architektury kamienicy przy Placu Wolności 17 w Bystrzycy Kłodzkiej trwa już od czerwca 2018 r.
W toku realizacji robót budowlanych, po przeprowadzeniu wymaganych przez nadzór konserwatorski badaniach architektonicznych i stratygraficznych okazało się, że w obiekcie zachowały się niezwykle cenne przykłady manierystycznej kamienicy mieszczańskiej.
Kamienica posiada niezwykle bogaty zestaw manierystycznej kamieniarki elewacji i wnętrz, portali, obramień okiennych i gzymsów. Wśród nich wyróżnia się portal główny, unikatowy na Śląsku. Niezwykle rzadkimi detalami są również asymetryczne, tzw liliowe lunety sklepień dawnej sieni.
Wynikiem tych badań jest zmiana części pierwotnej decyzji konserwatorskiej w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich na elewacji frontowej i nowy projekt elewacji odtwarzający zabytkowe elementy kamienicy.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych Obszarów.

Wydania: