WSPÓLNE KOMISJE SAMORZĄDOWCÓW I CZŁONKÓW WŁADZ

Autor: 
inf. Starostwo Kłodzkie
id,21007.jpg

Starosta kłodzki – Maciej Awiżeń, w ramach działań Komisji Wspólnych Rządu i Samorządu Terytorialnego, wziął udział w pracach Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w Warszawie, gdzie reprezentował stronę samorządową w rozmowach z przedstawicielami rządu jako jeden z członków Związku Powiatów Polskich.
Obecnie sytuacja w Polskiej Służbie Zdrowia jest niezwykle ciężka i na dzień dzisiejszy poważnie zagrożone są szpitale powiatowe. Ogólnie rzecz ujmując NFZ przedstawia szpitalom do podpisania kontrakty, w których nie uwzględnia wzrostu kosztów ich funkcjonowania. Niektóre kontrakty są wręcz przygotowane jakby czas się zatrzymał wiele lat temu. Rząd nie uwzględnia też w kontraktach podwyżek dla pracowników, które sam z nimi wynegocjował, a które potem nakazał wypłacać samorządom, nie wskazując skąd te pieniądze miałby się znaleźć. Jest również ogromny problem z wypłacaniem szpitalom nadplanowych realizacji, kontrakty nie uwzględniają też wzrostu obecnych cen rynkowych. Udział Starosty Kłodzkiego w pracach tych wspólnych komisji ma zwrócić uwagę rządzącym, aby przyjrzeli się poważnie tej dramatycznej sytuacji i uwzględnili te wszystkie problemy na przyszłość.
Na czym polegają wspólne komisje, cyt.: „Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) stanowi forum wypracowania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego. Jej zadaniem jest rozpatrywanie problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu, a także spraw dotyczących samorządu terytorialnego znajdujących się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska. Komisja składa się z przedstawicieli rządu i samorządu.
Strona rządowa Komisji Wspólnej składa się z ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego.
Reprezentanci obu stron wytypowani przez członków plenum pracują w 12 zespołach problemowych oraz 3 grupach roboczych. Są dodatkowo wspierani przez ekspertów.”

Wydania: