LIST OTWARTY BURMISTRZA MIASTA DO MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W POLANICY-ZDROJU

Autor: 
Burmistrz Mateusz Jellin

Drodzy Mieszkańcy,
w dniu 10.08.2020 r. na drzwiach wejściowych do bloków położonych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Polanicy-Zdroju wywieszone zostało pismo podpisane przez Pana Bogdana Haławina – Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku oraz Pana Adama Pić – Zastępcę Prezesa ds. Gospodarki Zasobami dot. informacji o wszczęciu przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój postępowania administracyjnego w sprawie niedopełnienia, w budynkach spółdzielczych, obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Ponieważ pismo to uderza bezpośrednio w moją osobę oraz w wizerunek Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, pragnę odnieść się do zawartych w nim informacji, zauważając jednocześnie, że zarówno ja, jak i pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Radni, jesteśmy oburzeni postawą władz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku.
Faktem jest, że Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju złożył do tut. Urzędu zawiadomienie o niedopełnieniu obowiązku segregacji przez Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z dowodami w postaci fotografii. Obowiązek segregowania odpadów komunalnych wynika z zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości w gminie, która to została znowelizowana w maju ubiegłego roku i nałożyła obowiązek segregacji na WSZYSTKIE GMINY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU. To również z zapisów tej Ustawy wynikają podwyższone opłaty w przypadku udokumentowania niesegregowania odpadów. Jako przedstawiciel społeczeństwa lokalnego również byłem zaniepokojony podwyżką za gospodarowanie odpadami, która absolutnie nie wynikała – jak zostało napisane w piśmie SM – z „poszukiwania przez samorządy lokalne dodatkowych wpływów finansowych do budżetów gminnych”, lecz m.in. ze wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska czy ogromną podwyżkę opłat za przekazanie odpadów zebranych od mieszkańców do Instalacji Komunalnej (na wysypisko śmieci). Podanie przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informacji, że „samorządy lokalne poszukują dodatkowych wpływów finansowych do budżetu gminy” świadczy przede wszystkim o ignorancji i niekompetencji, a także ma na celu przerzucenie odpowiedzialności za obecny stan rzeczy na Burmistrza i Radę Miejską.
Musicie Państwo wiedzieć, że wszelkie opłaty pobierane od Państwa za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być przeznaczane na cele inne niż właśnie odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi!
W praktyce oznacza to, że nie można przeznaczyć tych pieniędzy ani na inwestycje, ani na promocję, ani na żadne działania Gminy inne niż te związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Kolejnym przekłamaniem, jakie pojawiło się w piśmie SM, jest stwierdzenie: „Ze strony władz lokalnych nie spotkaliśmy się z żadną akcją edukacyjną, która poprzedzałaby wejście w życie wspomnianego Regulaminu i można sądzić, że dla miasta Polanica-Zdrój istotny jest tylko finansowy aspekt segregacji odpadów”. W minionym roku, w listopadzie, zostały przez Miasto Polanica-Zdrój wydane ulotki informacyjne, a następnie – w grudniu – „Biuletyn Informacyjny”, w których to przedstawiono informacje dotyczące zarówno podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i wprowadzenia obowiązkowej segregacji od stycznia 2020 roku. Ulotki i „Biuletyn Informacyjny” zostały bezpłatnie dostarczone (wrzucone do skrzynek pocztowych) wszystkim mieszkańcom Polanicy-Zdroju.
Poza tym w dniach 18-20 listopada 2019 r. odbyły się cykliczne spotkania z mieszkańcami, na których również omawiałem kwestię podwyżki cen za odbiór odpadów i wyjaśniałem, skąd wynika obowiązek segregacji.
Nieprawdą więc jest, że kwestie związane z gospodarowaniem odpadami nie zostały mieszkańcom zakomunikowane i wyjaśnione.
Od początku kadencji wraz z Radą Miejską kładę ogromny nacisk na komunikację z mieszkańcami i konsekwentnie ją realizuję, czego przykładem są wspomniane wyżej cykliczne spotkania z mieszkańcami, wydawanie „Biuletynu Informacyjnego”, pełnienie dyżurów dla mieszkańców czy prowadzenie profilu na portalu społecznościowym „Facebook”.
W piśmie od Spółdzielni znalazły się słowa: „W toku postępowania Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zgłosił szereg zastrzeżeń do ustaleń powziętych przez Burmistrza. Niestety, nasze uwagi nie zostały uwzględnione”.
Należy pamiętać, że to nie Burmistrz uwzględnia uwagi ze strony spółdzielni, lecz w toku postępowania administracyjnego, a takim było toczące się postępowanie, obowiązują ściśle określone przepisy prawa, wynikające m.in. z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, do których należy się stosować.
Szanowni Mieszkańcy!
Segregacja odpadów jest naszym wspólnym obowiązkiem i każdy mieszkaniec musi bezwzględnie ją stosować. Tylko segregując starannie śmieci unikniemy podwyższonych opłat, które wynikają z przepisów prawa, a nie ze złej woli Burmistrza Miasta, którego zadaniem jest dbać
o dobro mieszkańców i rozwój całej Gminy.
Spółdzielnia Mieszkaniowa, pisząc takie pismo, ewidentnie miała na celu obarczenie władz samorządowych Miasta Polanica-Zdrój pełną odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację. Jako Burmistrz Miasta wielokrotnie wychodziłem z inicjatywą przeprowadzenia szeregu inwestycji na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej (budowa parkingu na Al. Wojska Polskiego, budowa chodnika w ul. Fabrycznej, budowa chodnika na ul. Spółdzielców). Wszystkie te propozycje były bojkotowane przez Zarząd SM i zawsze odrzucenie ich było tłumaczone brakiem chęci i zgody wśród mieszkańców Spółdzielni.
Jednocześnie, jako Gospodarz Polanicy, otrzymuję od mieszkańców Spółdzielni skargi na funkcjonowanie SM. Głównymi zarzutami są: brak inwestycji na terenie spółdzielni, wysokie opłaty za ogrzewanie mieszkań, niedbałość o bloki spółdzielcze itd. Zgłaszane są również przypadki obciążania mieszkańców Spółdzielni opłatami za ubytki i wycieki wody spowodowane awariami nie wynikającymi z winy mieszkańców, lecz zaniedbań SM. Te i inne kwestie, nie mogące od lat znaleźć rozwiązania, są bolączką wielu polaniczan.
Pismo, jakie zostało napisane przez Zarząd Spółdzielni jest stronnicze, tendencyjne i propagandowe. Obarczanie winą i uderzanie w samorząd lokalny nie jest i nie będzie rozwiązaniem jakichkolwiek problemów. Rozwiązanie stanowi dialog, którego wyraźnie brakuje przede wszystkim ze względu na brak chęci i inicjatywy ze strony władz Spółdzielni Mieszkaniowej.
Mając na uwadze jakość życia mieszkańców, jako Gmina Polanica-Zdrój, oferujemy pomoc prawną przy odłączeniu się od Spółdzielni Mieszkaniowej i deklarujemy chęć pomocy, jeśli taka będzie wola lokatorów budynków należących do zasobów Spółdzielni.
Liczę na Państwa zrozumienie i wsparcie.
Z wyrazami szacunku,
Mateusz Jellin
Burmistrz
Miasta Polanica-Zdrój

Wydania: