SESJA ABSOLUTORYJNA RADY POWIATU KŁODZKIEGO

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe

31 maja br. odbyła się w trybie zdalnym VI sesja Rady Powiatu Kłodzkiego, podczas której radni głosowali w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiat Kłodzkiego. To jedna z najważniejszych sesji w ciągu roku.
Należy podkreślić, że podsumowanie i ocena pracy Zarządu dotyczy trudnego roku, w którym walczyliśmy z pandemią koronawirusa. Zarząd Powiatu Kłodzkiego w okresie panującej pandemii prowadził szereg ważnych, dodatkowych działań, skierowanych na przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się koronawirusa. Mimo trudnego czasu, udało się zrealizować większość zaplanowanych zadań i zrealizować założenia budżetu.
Podczas sesji radni zapoznali się z raportem o stanie Powiatu Kłodzkiego 2020 r. Po zaprezentowaniu raportu przez Macieja Awiżenia, starostę kłodzkiego odbyła się debata, a po niej nastąpiło głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu. Rada udzieliła wotum zaufania zarządowi, ilością głosów: 18 głosów ZA udzieleniem wotum zaufania, 3 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące się.
Następnie radni ocenili pracę Zarządu w minionym roku pod względem finansowym. Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu czynności sprawdzająco-kontrolnych i po uwzględnieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020, i zwróciła się do Rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Zarząd Powiatu Kłodzkiego otrzymał absolutorium, ilością głosów: ZA udzieleniem absolutorium 18 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymało się 4 radnych.
Starosta podziękował wszystkim, którzy przyczynili się dobrą współpracą do wykonania budżetu. Radni jednomyślnie przyjęli także uchwałę, dotyczącą sprzeciwu Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kłodzku, planowanej z dniem 1 lipca br., sprzeciw Rady Powiatu zostanie przesłany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wydania: