Ruszyła ankieta!

Autor: 
inf. Kacper Rybitwa

 Kłodzko przystąpiło do projektu partnerskiego mającego na celu pozyskanie środków zewnętrznych na poprawę jakości powietrza w Kłodzku, a wcześniej szeregu działań przygotowawczych, które doprowadzą do stworzenia bazy informacyjno-źródłowej.
Wypełnienie niniejszej ankiety ma spełnić dwa cele.
Pierwszy cel wynika z podjętych przez naszą Gminę działań na rzecz pozyskania dla mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach oraz poprawę stanu budynków.
Drugim celem ankiety, oprócz ustalenia Państwa potrzeb w zakresie modernizacji źródeł grzewczych i budynków, jest inwentaryzacja sposobu ogrzewania wszystkich budynków znajdujących się na terenie naszej gminy.
Realizacja obu powyższych celów prowadzonego badania ankietowego w sposób szczególny przyczyni się do możliwości zaplanowania działań samorządu na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.
Druki ankiet i deklaracji dostępne są:
• na portalu https://dobrebudynki.pl/
• w Biurze Obsługi Ludności tutejszego Urzędu.
Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 15 lutego 2022 r. na jeden ze wskazanych sposobów:
• osobiście w Urzędzie Miasta w Kłodzku (Biuro Obsługi Ludności),
• e-mailem na adres: j.sokol@um.klodzko.pl poprzez uzupełnienie wersji elektronicznej bądź przesłanie skanu lub zdjęcia wersji papierowej formularza,
• pocztą na adres: Urząd Miasta w Kłodzku Pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko.
W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr 74 8564601, osoba merytoryczna – Jarosław Sokół.

Wydania: