W kilku zdaniach Szczytna

Autor: 
Danuta Chmielarz
d1.jpg
d2.jpg

Jest nas coraz mniej.
W roku 2021 gmina Szczytna liczyła 7002 mieszkańców. Na pobyt stały zameldowane były 6922 osoby, na pobyt czasowy – 80 osób. Miasto Szczytna zamieszkiwało 4879 osób, w tym 4821 – zameldowani byli na stałe, 58 – na pobyt czasowy. Zwiększyła się różnica w ilości kobiet (2541) i mężczyzn (2338). W gminie – 8 miejscowości – zameldowano w sumie 2 123 osoby, w tym na pobyt czasowy – 22. Najliczniejsze wsie to Wolany (618), Niwa (375) i Łężyce (358), najmniej liczne – Studzienno (29), Dolina (127) i Słoszów (163). Również we wszystkich wsiach liczba kobiet przewyższa liczbę mężczyzn o kilka osób; w sumie kobiet jest tam 1087, mężczyzn – 1036.
Już od kilku ostatnich lat obniżała się liczba mieszkańców, co miało przede wszystkim związek z dużą różnicą między urodzeniami i zgonami i tak w roku minionym urodziło się w gminie 43 dzieci, zmarło – 106 osób. Nie jest to zjawisko obserwowane tylko w naszej gminie, podobnie ma się rzecz w innych miejscowościach powiatu kłodzkiego.

Z sesji Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2021 r.
Tak się przyjęło, że sesja RM to najczęściej miejsce i czas, w którym można zapowiedzieć istotne zmiany, nowości, można podziękować osobom odchodzącym na zasłużoną emeryturę, przedstawić i powitać nowych pracowników lub osoby, które są w jakiś sposób zasłużone. Na sesji ostatniej odstąpiono nieco od tradycji. Na początku posiedzenia, niespodziewanie dla niewtajemniczonych wystąpił pan Przewodniczący RM z mową wielce pochwalną, skierowaną do zastępcy burmistrza W. Zimocha, dziękując mu i podkreślając jak wiele zrobił dla miasta i gminy, zastępując przez około trzy miesiące burmistrza, który zrezygnował ze stanowiska. Byłam prawdziwie zaskoczona, bo w tym okresie rozmawiałam kilka razy z panem Zastępcą, rzeczywiście sprawiał wrażenie bardzo zaangażowanego i zorientowanego, ale to przecież była jego praca i obowiązek. Nic nadzwyczajnego, bo i co mógł zrobić przez kilka tygodni? Posprzątać z grubsza po byłym burmistrzu? W podziękowaniu za to został oficjalnie powołany na stanowisko wiceburmistrza i tak naprawdę dopiero po jakimś czasie będzie można go ocenić. Słowa Przewodniczącego RM zostały przypieczętowane bukietem czerwonych kwiatów. Niech wam będzie, ale gdy się dowiedziałam, że Wiceburmistrz pojechał na dwa dni do Warszawy na spotkanie wybranych samorządowców z ministrem M. Dworczykiem i innymi członkami wyższych sfer rządowych, zrozumiałam, co było grane. Może teraz wreszcie pan Wiceburmistrz udostępni mi – jak obiecał już wcześniej – porozumienie o współpracy Gminy Szczytna z władzami centralnymi.

Z sesji, uchwały
• W sprawie powołania Skarbnika Szczytnej.
Na wniosek Burmistrza Szczytnej powołano z dn. 1 stycznia 2022 r. panią Barbarę Kwiecień na stanowisko Skarbnika Szczytnej.
Poprzednia pani Skarbnik Ewa Moskal w dniu 28 maja 2021 r. złożyła pisemną rezygnację z pełnienia funkcji Skarbnika Szczytnej.
• W sprawie poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Szczytna...
Rada Miejska w Szczytnej popiera działania Burmistrza Szczytnej zmierzające do poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Szczytna i utworzenia Posterunku Policji w Szczytnej. RM wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie do dnia 30. czerwca 2022 r. działki budowlanej o powierzchni od 0.22 do 0.25 ha wraz z przyłączami: energetycznym, wodociągowym, kanalizacją sanitarną oraz utwardzoną drogą dojazdową i powierzchnią parkingową w obrębie administracyjnym Miasta Szczytna z przeznaczeniem na budowę posterunku policji.
RM w Szczytnej zobowiązuje Burmistrza Szczytnej do przekazania niniejszej uchwały Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantowi Głównemu Policji i Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu.
Posterunek Policji w Szczytnej jest rzeczywiście potrzebny mieszkańcom gminy, bo mimo obietnic i zwiększenia liczebności policjantów w rewirze, nadal są trudności w uzyskaniu ich pomocy.
• W sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ilość odpadów odbieranych od mieszkańców sukcesywnie wzrasta. Realnie w r. 2021 gmina osiągnie dochody z tego tytułu w wysokości około 1.675.000,00 zł. Natomiast analiza niezbędnych do poniesienia kosztów wskazuje, że wydatki osiągną poziom około 2.062.000,00 zł. Są one niewystarczające na pokrycie realnych kosztów. Konieczne jest zwiększenie w budżecie Gminy środków na realizację zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
Sprawę opłat za odbiór odpadów omawiano już w przeszłości. Okazało się, że sporo osób nie płaci za swoje odpady i, mimo różnych starań, nie można ich do tego zmusić. Wtedy chodziło o podniesienie ceny za odbiór odpadów, co się zresztą stało. Temat wrócił, ale teraz różnica ma być pokryta z budżetu gminy, to znaczy także przez podatników. Śmieci i różnego rodzaju odpady stają się coraz bardziej kłopotliwym problemem, a radni coraz częściej zgłaszają dzikie wysypiska w mniej uczęszczanych miejscach miasta. Tak czy inaczej problem będzie coraz większy i trzeba będzie się z nim zmierzyć.

W imieniu mieszkańców.
Radny Paweł Chojnacki w imieniu mieszkańców ul. Wolności 50, 52 zwrócił się na sesji do Wiceburmistrza o zainteresowanie się właściwych służb i jego samego sytuacją mieszkańców tego odcinka. Z powodu braku właściwego oznakowania mieszkańcy i piesi, i zmotoryzowani mają poważne kłopoty z bezpiecznym przejściem przez ulicę i wyjazdem na nią z dróg wewnętrznych. Sytuację próbowali ogarnąć kierownik rewiru Policji w Szczytnej, przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych, osobiście, w towarzystwie ówczesnego Wiceburmistrza. Obaj panowie oglądali ten odcinek 26.08.2021 r., uzgodnili, jak można poprawić bezpieczeństwo na drodze i do tej pory nic nie zrobiono.

Bez skierowaniai długiego czekania.
Od kilku miesięcy w Szczytnej przy deptaku znajduje się salon okulistyczny. Specjalistka chorób oczu, optyk przyjmuje w nim bezpłatnie, bez skierowania. Po pełnym badaniu okulistycznym można liczyć na pomoc w doborze opraw okularowych, realizację recept i serwisowanie. Ważne jednak jest także to, że na wizytę nie czeka się długo.

Wydania: