SESJA ABSOLUTORYJNA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

Autor: 
inf. UMiG
Bez nazwy 3.jpg

10 czerwca br. odbyła  się LXI sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej, podczas której Rada Miejska udzieliła burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renacie Surmie wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
Rada Gminy rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu za ub. rok oraz sprawozdanie finansowe gminy, zapoznała się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz informacją o stanie mienia gminy.
Z 13. obecnych na sesji radnych – 12 zagłosowało „ZA”, 1 „WSTRZYMAŁ SIĘ” od głosu.

Wydania: