„Nasza zielono-niebieska Polanica-Zdrój”

Autor: 
inf. UMPolanica
222.jpg

Mitygacja, czyli ograniczanie zmiany klimatu, to temat ostatniej części raportu IPCC1 opublikowanego w kwietniu 2022 roku. Jako jedno z działań ograniczających zmiany klimatyczne wymienione zostało zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi. Jest to zadanie wymagające zastosowania wielu innowacyjnych rozwiązań – w dużej i małej skali. Działając lokalnie, można skutecznie ograniczyć zagrożenie powodziowe na danym terenie, zredukować ilość spłukiwanych zanieczyszczeń, poprawić mikroklimat, a nawet bioróżnorodność. Poza wielkoskalowymi działaniami władz miasta ważne jest również zaangażowanie mieszkańców polegające na wprowadzaniu małej retencji na terenach prywatnych, co może stać się kluczowe w walce ze zmianami klimatu. Rozwiązań w tym zakresie jest naprawdę wiele.
W pierwszym artykule z serii publikacji w ramach projektu „Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zieleni w Polanicy-Zdroju z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury na potrzeby adaptacji miasta do zmian klimatu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” poruszymy temat jednego z najpopularniejszych sposobów na zatrzymanie wody na prywatnej działce. Mowa tutaj o ogrodzie deszczowym, który jest rozwiązaniem stosunkowo prostym do wprowadzenia.
Może on zapewniać infiltrację wód opadowych do gruntu, czasową retencję oraz podczyszczenie spływów odprowadzanych z uszczelnionych powierzchni. Ogród deszczowy może być wykonywany bezpośrednio w gruncie lub w pojemniku. Ten zainstalowany w gruncie to powierzchnia o obniżonym poziomie terenu, która może pełnić funkcję infiltracyjną, tak, aby woda miała możliwość wsiąkać w głąb gleby lub, w formie szczelnej, pełniąc funkcję jedynie retencyjną. Inną formą ogrodu deszczowego jest forma umieszczona w specjalnie przygotowanym pojemniku. Pełni on funkcję niewielkiego zbiornika przyjmującego wodę opadową z dachu za pomocą rynny spustowej. Korzyściami takich ogrodów są między innymi: dowolność formy i kształtu, zapewnienie czyszczenia spływów wody, brak wymagań dotyczących zabiegów pielęgnacyjnych przy jednoczesnych wysokich walorach estetycznych oraz łatwość wkomponowania w teren. Szacowany koszt założenia ogrodu deszczowego w glebie wynosi 300–650 zł/m3, natomiast w pojemniku 900–1600 zł/szt.
Polanica-Zdrój to miejsce, które od początku swojego istnienia jest ściśle związane z otaczającym ją środowiskiem przyrodniczym i klimatem, dzięki którym jest tak wyjątkowym i komfortowym miejscem do życia. Katastrofa klimatyczna, której skutki możemy zauważyć w Polanicy-Zdroju już dziś (silne porywy wiatru, błyskawiczne powodzie, bardzo wysokie temperatury powietrza), to wielkie zagrożenie.
Z tego powodu miasto, dzięki wyżej wspomnianemu dofinansowaniu, ma możliwość wprowadzenia szeregu działań, które będą minimalizować niebezpieczeństwo.
Zapraszamy do zapoznania się z działaniami oraz wydarzeniami realizowanymi w ramach projektu w mieście Polanica-Zdrój:
Rewitalizacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury;
Przebudowa ścieżki turystycznej z budową wieży widokowej, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na Wzgórzu Marii w Polanicy-Zdroju;
Remont ścieżek parkowych polegający na wymianie zdegradowanej nawierzchni w celu poprawy współczynnika filtracji i poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych;
Remont Muszli Koncertowej polegający na zastosowaniu rozwiązań prośrodowiskowych;
Modernizacja elementów małej architektury z uwzględnieniem działań prośrodowiskowych;
Zagospodarowanie terenów zieleni polegające na rozbudowie struktury warstwowej i gatunkowej zieleni w celu zwiększenia efektywności funkcjonalnej (ekosystemowej) drzewostanu;
Zagospodarowanie terenów zieleni – skarpa przy ul. Harcerskiej;
Zagospodarowanie terenów zieleni (uzupełnienie istniejącej kompozycji) – deptak ul. Zdrojowa;
Zagospodarowanie terenów zieleni (uzupełnienie istniejącej kompozycji – ul. Kryniczna);
Zagospodarowanie terenów zieleni – ul. Żeromskiego;
Remont oświetlenia parku polegający na wymianie źródła światła na diody elektroluminescencyjne (LED);
Wykonanie modelowego eko-przystanku;
Zagospodarowanie ogrodu edukacyjnego na terenie szkoły przy ulicy Kościuszki.
Wydarzenia w ramach projektu: „Zdrowo i zielono” – spacer dla seniorów połączony z warsztatami dot. zieleni w mieście, wpływu na środowisko i zdrowie, walorów przyrodniczych Parku Zdrojowego/na Wzgórzu Marii;
Konferencja naukowa dot. gospodarki wodami opadowymi;
Konkurs fotograficzny dla mieszkańców Polanicy-Zdroju pn. „Nasza niebieska Polanica-Zdrój”;
Wyścig rowerowy na Wzgórzu Marii;
Warsztaty edukacyjne dla dorosłych przy ogrodzie deszczowym ul. Żeromskiego pn. „Wykorzystaj deszcz”;
Warsztaty edukacyjne dla dorosłych przy ogrodzie edukacyjnym/zbiorniku retencyjnym pn. „Dobrze, że pada”;
Ekologiczny piknik edukacyjny na terenie szkoły przy ul. Kościuszki pn. „Zielono-niebieska szkoła”;
Warsztat z tworzenia przydomowego ogrodu pn. „Twój piękny ogród”;
Warsztat pn. „Domki dla ptaków” dot. robienia budek dla ptaków;
Warsztat pn. „Zbiornik na wodę deszczową”;
Ekologiczny festyn pn. „Zielono mi” na terenie Parku Zdrojowego;
Warsztaty dot. funkcji zieleni w mieście;
Warsztaty pn. „Dbajmy o zieleń”;
Warsztaty dot. zagospodarowania wody opadowej.
*1 Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu, naukowe i międzynarodowe ciało doradcze dostarczające członkom Organizacji Narodów Zjednoczonych informacji na temat aktualnego stanu wiedzy o klimacie i jego zmianie – dop. autora

Wydania: