Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku przekazuje informacje dot. zagrożeń wynikających z narażenia na radon

Autor: 
inf. PPIS w Kłodzku

Radon jest gazem promieniotwórczym powszechnie występującym naturalnie w środowisku: w podłożu gruntowym, wodzie i powietrzu. Powstaje w wyniku promieniotwórczego rozpadu radu, który z kolei tworzy się w wyniku rozpadu uranu. Jako gaz może łatwo się przemieszczać.
O ile w otwartej przestrzeni jego stężenie jest bardzo małe, w zamkniętych, źle wietrzonych pomieszczeniach, do których przedostaje się z podłoża gruntowego, jego poziom rośnie, co może prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych. Ryzyko narażenia na radon może wystąpić m.in. w miejscu zamieszkania, miejscu pracy oraz w budynkach o mieszanym przeznaczeniu. Radon jest ośmiokrotnie cięższy od powietrza, w związku z tym jego stężenie w budynkach jest najwyższe przy powierzchni ziemi, a więc w piwnicach, a następnie na parterze, obniżając się na wyższych kondygnacjach.
W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz.U.2020 poz. 1139) w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia
tj. 300 Bq/m3 wymieniony został również powiat kłodzki.
Radon dostaje się do organizmu człowieka, głównie wraz z wdychanym powietrzem atmosferycznym. Wdychana dawka zależy od jego stężenia w powietrzu, szybkości oddychania, obszaru płuc i głębokości wniknięcia do nich promieniotwórczych cząsteczek. W związku z tym należy zaznaczyć, że głównym skutkiem działania radonu na organizm człowieka są choroby nowotworowe układu oddechowego – głównie płuc.
W celu zastosowania odpowiednich środków zaradczych w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej o znacznie podwyższonym stężeniu radonu w pierwszej kolejności należy ustalić źródło oraz drogę przenikania radonu do wnętrza pomieszczenia budynku, jak również przyczyny występowania wysokiego stężenia. Zmniejszenie poziomu stężenia radonu w pomieszczeniu budynku można osiągnąć, zwiększając częstotliwość wymian powietrza za pomocą mechanicznego systemu wentylacyjnego, uszczelnienia pęknięć w fundamentach, szczelin w okolicach rur oraz wszelkich innych nieszczelność, przez które może przedostać się radon z podłoża do wnętrza budynku.
Według istniejących regulacji prawnych pracodawca i kierownicy jednostek wykonujących działalność obowiązani są do wykonywania pomiarów stężenia radonu lub stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://www.gov.pl/web/gis/radon2

Wydania: