Dla maksymalnego wykorzystania wsparcia dotacyjnego korzystajmy z rozwiązań

Autor: 
Jerzy Dudzik
dudzik.jpg

Przepraszam za klimat, za transformację energetyczną... to wypowiedź na spotkaniu w Kłodzku przyszłego Premiera RP – pana Donalda Tuska. Wypowiedź, która od wyników wyborów, jakie się odbyły w dniu 15 października 2023 roku, nabiera istotnego znaczenia. Można przyjąć, że w programie nowego Rządu RP sprawy zielonej transformacji będą miały swój priorytet i publiczne wsparcie. Będziemy mogli realizować zaplanowane projekty.
Dzięki uprzejmości Redakcji „Bramy” starałem się Państwu przybliżyć szczegóły tzw. zielonej transformacji. Wzorcem i punktem odniesienia była treść Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego. To przykład wykonania autentycznej i potrzebnej partycypacji społecznej w próbie kompleksowego rozwiązywania społecznego i gospodarczego problemu odbudowy klimatu i otaczającego nas środowiska – która niestety zagubiła się w „meandrach regionalnej polityki”. Wobec nowej rzeczywistości, szans i wyzwań warto odświeżyć sobie treść tego podręcznika transformacji. Korzystając z zawartej tam wiedzy eksperckiej, zacząć pisać i wdrażać tak potrzebne nam projekty – szczególnie prosumenckie.
Mamy do tego podstawę, ponieważ w ramach prac Komitetu Monitorującego programu FEDS trwają prace nad uruchamianiem kolejnych naborów, które będą dostępne na przełomie 2023/2024 r. Możemy więc starać się o wsparcie dotacyjne z udziałem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
• 9.4 A Inwestycje MŚP Wsparcie inwestycyjne dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego, przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności, poprzez m.in. zakup maszyn i sprzętu lub zakup własności intelektualnej – wsparcie ściśle powiązanej z celami procesu transformacji subregionu. Planowany poziom wsparcia 70% wartość kosztów kwalifikowanych projektu. (od 100 tys. PLN. do 850 tys. PLN). Warunkiem otrzymania dofinansowania jest utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy.
• 9.4 B „Zielone” inwestycje MŚP. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.
1. Modernizacja energetyczna MŚP – projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w MŚP.
2. Wsparcie dla MŚP w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na środowisko.
Wartość kosztów kwalifikowanych od 1 mln PLN do 15 mln PLN. Planowany poziom wsparcia 45-50% zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
We wszystkich projektach dotyczących efektywności energetycznej należy przyjąć minimalny próg oszczędności energii pierwotnej lub energii ze źródeł odnawialnych, na poziomie nie niższym niż 30%, potwierdzony wymaganym audytem energetycznym.
W projektach (GOZ) celem jest zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń; ponowne wykorzystanie, naprawa i recykling w tym przetwarzanie/wykorzystanie odpadów organicznych np. biomasa i bioprodukty
Uzupełniającym elementem każdego z ww. typów projektów, może być komponent doradczy dla firm w zakresie audytów energetycznych oraz technologicznych w kierunku rozwoju GOZ i transformacji cyfrowej (jako część projektów inwestycyjnych);
• (HoReCa) dla firm działających w branży gastronomicznej i turystycznej w I kwartale 2024 roku dostępna będzie oferta nowego programu (HoReCa). To możliwość pozyskania 90% dotacji dla pojedynczej firmy: 600 tys. PLN netto na nowe środki trwałe (np. wyposażenie, nowy sprzęt), oprogramowanie (cyfryzacja firmy), szkolenia personelu.
Wymienione przykłady naborów to konkretna propozycja dla firm, szczególnie z branży turystycznej.
Warto już podjąć decyzje o przygotowaniu wniosku o wsparcie. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wyniki zamkniętego naboru z działania 9.4 B /FST pokazały, że złożonych wniosków było generalnie mało. Zainteresowanych pomocą w przygotowaniu wniosków prosimy o kontakt z Redakcją „Brama” (p. J. Dudzikiem).
Dbajmy o otaczające nas środowisko naturalne i klimat. Korzystajmy z rozwiązań Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego i starajmy się wdrażać zawarte w nim pomysły. To wszystko róbmy wspólnie. Tylko takie współdziałanie zbuduje odporność na zagrożenia i wzmocni konkurencyjność oferty Ziemi Kłodzkiej na krajowym i zagranicznym rynku szczególnie turystyki i uzdrowisk.

Wydania: