Spadek bezrobocia

Autor: 
inf. Marta Zilbert
pup.jpg

Od marca 2015 roku w powiecie kłodzkim co miesiąc sukcesywnie spada bezrobocie. Według danych na koniec sierpnia liczba bezrobotnych wynosiła 10509 osób, kiedy rok temu była o 2158 osób większa. Obecnie bezrobocie w naszych gminach kształtuje się na poziomie ok. 20%. To wciąż dużo, ale trzeba pamiętać, że jeszcze w styczniu 2014 roku bezrobocie wynosiło niemal 27,8%. Największy spadek bezrobocia zanotowano w tym roku w gminach miejskich Nowa Ruda (-3,77 %) i Kłodzko (-3,12%) oraz miejsko-wiejskich Stronie Śląskie (-3,94) i wiejskiej Kłodzko (-3,12).
Spadek bezrobocia w powiecie wynika zarówno z ogólnopolskiego trendu
i poprawiającej się koniunktury gospodarczej, jak i zainteresowania pracodawców z terenów przygranicznych (głównie Czech) pracownikami z Polski oraz powstawania nowych miejsc pracy (w szczególności w sektorze usług sanatoryjno-leczniczych, hotelowych i gastronomicznych).
Powiat kłodzki należy do tych obszarów Dolnego Śląska, które dotknięte są wysokim bezrobociem strukturalnym, wynikającym z likwidacji w okresie przemian ustrojowych wielu zakładów pracy w przemyśle wydobywczym, szklarskim, włókienniczym, rolno-spożywczym, odzieżowym, drzewnym czy meblarskim. Stąd wskaźnik bezrobocia przewyższa u nas dwukrotnie średnią wojewódzką czy krajową.
Dużą aktywność na rynku pracy przejawia kłodzki Powiatowy Urząd Pracy.
Poza środkami przyznanymi przez ministerstwo (Fundusz Pracy) oraz pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (programy PO WER i RPO) urząd zabiega z dobrym skutkiem o uzyskanie dodatkowych pieniędzy na wsparcie osób bezrobotnych w powiecie. W tym roku udało się zdobyć dodatkowe środki na realizację programów m.in. dla bezrobotnych do 25 roku życia (386 300 zł), dla osób powyżej 50 roku życia (520 900 zł), dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy I i II (736 600 zł i 719 400 zł), dla osób w wieku 30-60 lat (625 000 zł). Ogółem pozyskano ze środków rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 988 200 zł dodatkowych pieniędzy, które przeznaczono na organizację staży zawodowych dla 95 osób, refundacje pracodawcom wyposażenia stanowisk pracy i zatrudnienie dla 112 osób oraz szkolenia zawodowe dla 34 osób.
Wspieraniem lokalnego rynku pracy zajmują się także powiatowe rady rynku pracy, które powoływane są na czteroletnie kadencje we wszystkich powiatach, stanowiąc organy opiniotwórczo-doradcze w sprawach polityki lokalnego rynku pracy. W ich skład wchodzą przedstawiciele władz lokalnych, stowarzyszeń, organizacji przedsiębiorców, a koordynacją prac rady zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy. 5 października 2015 roku w Kłodzku odbyło się uroczyste wręczenie aktów powołania na kadencję 2015-2019 nowym członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy. Po raz kolejny przewodniczącą tego społecznego organu została poseł Monika Wielichowska, a wiceprzewodniczącym wybrano Piotra Marchewkę, członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego.
W skład Rady weszli ponadto: Joanna Kraj-Plenkiewicz, Halina Kowalewska, Urszula Osiadacz, Elżbieta Ulatowska, Irena Foremnik, Tomasz Korczak, Tomasz Kiliński, Maciej Machela, Hubert Krech, Antoni Muskała, Mirosław Niemczura i Sebastian Borecki.
Od 1 czerwca 2015 r. kłodzki Powiatowy Urząd Pracy zmienił siedzibę. Mieści się teraz w jednym z budynków byłego oddziału Straży Granicznej przy ul. Wyspiańskiego 2J. Obecnie dla wygody klientów zmotoryzowanych tworzony jest dodatkowy wyjazd z urzędu na ul. Krasińskiego.

Wydania: